SZKOLENIE ON-LINE

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym i cywilnym.


Wykładowca: SSA Tomasz Chojnacki, Data: 08.11.2022, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Adresaci szkolenia:  Zawodowi pełnomocnicy prowadzący obsługę prawną podmiotów gospodarczych
 Cel szkolenia: pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego stosowania zasad koncentracji materiału dowodowego w kontekście zasad prekluzji dowodowej. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje procesowe.

Program szkolenia


I. Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym
- adresaci wymogów wynikających z treści art.4585 § 1 k.p.c.
- zasada koncentracji materiału dowodowego w postępowaniu gospodarczym w kontekście prawidłowych pouczeń stron procesu
- twierdzenia i dowody podlegające prekluzji w świetle dotychczasowego  orzecznictwa Sądu Najwyższego
- możliwość formułowania zarzutów w postępowaniu gospodarczym a zasada prekluzji dowodowej
- relacja postępowań odrębnych do postepowania gospodarczego w kontekście prekluzji dowodowej  
- postępowanie dowodowe przed sądem gospodarczym
    
II. Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym
- przygotowanie sprawy do rozpoznania
- koncentracja materiału dowodowego a posiedzenie przygotowawcze
- zgłaszanie twierdzeń w dalszych pismach procesowych
- wpływ sformułowania planu rozpraw oraz jego ewentualnej zmiany na przebieg postępowania dowodowego

III. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym
- sankcja dla strony w stosunku do niekompletnego lub nieprawidłowego wniosku dowodowego.
- przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego.
- zagadnienia związane z dopuszczeniem przez sąd dowodu z urzędu.
- specyfika dowodu z opinii biegłego sądowego i możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innym postępowaniu
- kryteria oceny przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego.
- wprowadzenie dowodu z tzw. świadka eksperta w postępowaniu uproszczonym
- przeprowadzenie dowodu z  zeznań świadków na piśmie i konsekwencje z tym związane

Prowadzący - Tomasz Chojnacki

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zapisz się

619zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

08.11.2022

Miejsce:

Platforma online
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Cena: 619 PLN+23% VAT (761,37 PLN brutto) - szkolenie online


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS