Szkolenie online

Prawo budowlane po ostatnich nowelizacjach. Cel sporządzenia i zakres rozwiązań zamieszczanych w projekcie technicznym.


Wykładowca: Błażej KorczakData: 28.04.2022, Czas trwania: 10.00 – 16.00


Program szkolenia

•    Najważniejsze definicje – problemy interpretacyjne i zakres ostatnio wprowadzonych zmian
o    
obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt liniowy
o    
budowa, przebudowa, remont
o    
obszar oddziaływania obiektu
•    Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
o    
katalog stosunków prawnych, które pozwalają na rozpoczęcie robót budowlanych
o    
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – najważniejsze elementy
o    
granice weryfikacji przez urząd oświadczenie o posiadanym prawie  
•    Uczestnicy procesu budowlanego i relacje pomiędzy nimi
o    
Rola inwestora
o    
Rola projektanta
o    
Rola kierownika budowy
o    
Rola pozostałych uczestników

Przerwa – 15 minut

•    Uprawnienie budowlane
o    
czym są i jak są nadawane uprawnienia budowlane
o    
rodzaje i zakresy uprawnień budowlanych - kto może wykonywać poszczególne czynność w procesie budowlanym
o    
obowiązek przynależności do izb samorządu zawodowego i jego konsekwencje
•    Pozwolenie na budowę
o    
Strony postępowania i sposób ich ustalenia, rola obszaru oddziaływania
o    
najważniejsze składniki wniosku o pozwolenie na budowę
o    
weryfikacja wniosku i projektu budowlanego przez organ – co wynika z przepisów, a co z praktyki
•    Projekt budowlany
o    
jakie są deklarowane cele wprowadzenia zmian w strukturze projektu budowlanego
o    
części składowe projektu budowlanego, w tym wyjaśnienie na czym polega specyfika projektu technicznego
o    
nowe rozporządzenie dotyczące zakresu projektu budowlanego – omówienie najważniejszych zmian
o    
Projekt budowlany, a projekt wykonawczy

Przerwa – 30 minut

•    Przepisy przejściowe – w jakich przypadkach możliwa jest budowa na podstawie „starego” projektu budowlanego
•    Odstępstwo od warunków technicznych
o  
 czym jest odstępstwo i w jakich przypadkach można je uzyskać
o    
procedura uzyskania odstępstwa – elementy wniosku i sposób działania organów
o    
skutki braku stosowania przepisów kpa przy odstępstwach
•    Zgłoszenie budowlane
o    
charakter prawny zgłoszenia – skutki braku stosowania przepisów kpa
o    
procedura postępowania ze zgłoszeniem
o    
katalog zamierzeń budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia – najważniejsze zmiany
•    Istotne odstąpienie od projektu budowlanego
o    
Przyczyny podziału odstąpienia na istotne i nieistotne
o    
omówienie przesłanek powodujących zaliczenie odstąpienia jako istotnego
o    
rola projektanta przy określeniu charakteru odstąpienia
o    
Działania organów nadzoru w przypadku stwierdzenia istotnego odstąpienia
o    
skutki nielegalnego dokonania istotnego odstąpienia

Przerwa – 15 minut

•    Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
o    
zmiany w procedurze zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych
o    
projekt techniczny w czasie prowadzenia robót oraz zasady wprowadzania w nim zmian
o    
zmiany w sposobie prowadzenia dziennika budowy
•    Przystąpienie do użytkowania
o    
Zadania organu nadzoru budowlanego
o    
Zawiadomienie organów straży pożarnej i sanepidu – problemy dotyczące zakresu kontroli realizowanej przez te organy
o    
Zawiadomienie o zakończeniu robót, a pozwolenie na użytkowanie – podobieństwa i różnice
o    
zakres kontroli realizowanej przez organy nadzoru
o    
pozwolenie na użytkowanie wydane z zastrzeżeniem warunku
•    proces cyfryzacji postępowania – jakie sprawy budowlane można obecnie załatwić przez Internet

Prowadzący

Błażej Korczak

Radca Prawny. Przez wiele lat pracował w ministerstwach odpowiedzialnych za sprawy budownictwa, planowania przestrzennego i geodezji. Współautor wielu propozycji zmian ustawowych dotyczących planowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz geodezji i kartografii. Koordynował prace nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Autor szeregu artykułów dotyczących prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego, w szczególności dotyczących nowelizacji prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego wprowadzonych w 2020 r.

Zapisz się

549zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

28.04.2022 r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 579 PLN+23% VAT (712,17 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS