Szkolenie online

Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji


Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-PolakData: 16.11.2021, Czas trwania: 9.00 – 15.00Opis szkolenia

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona problematyka postępowania skargowo-wnioskowego oraz odrębnie uregulowanego postępowania w sprawie petycji. Każdemu przysługuje prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, samorządowych czy też organizacji i instytucji społecznych – zarówno w interesie publicznym, jak i dla ochrony interesów własnych lub innej osoby (za jej zgodą). Jest to prawo zagwarantowane przez Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez przepisy zawarte w jego dziale VIII. Rozpatrywanie petycji zostało uregulowane dopiero w roku 2014 odrębną ustawą z 5 września 2014 r., której przepisy obowiązują dopiero od 6 września 2015 r.
          Specyfika tego postępowania, różnorodność przedmiotowa skarg i wniosków, brak sądowej kontroli a co za tym idzie brak sądowej wykładni przepisów regulujących postępowanie skargowo – wnioskowe powoduje niejednorodne interpretacje i różnorodną praktykę nie zawsze zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas szkolenia, na które Państwa zapraszam, zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej i prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów. Celem szkolenia jest przedstawienie i przystępne wyjaśnienie pracownikom rozwiązań prawnych regulujących problematykę postępowania w sprawie skarg i wniosków. Jest to bowiem postępowanie, z którym na co dzień zmierzyć się musi każdy organ wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej. Jednocześnie zostaną przedstawione w sposób porównawczy uregulowania dotyczące petycji.

Program szkolenia

(kliknij na moduł aby rozwinąć)

I. Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących postępowania uproszczonego w sprawach skarg, wniosków i petycji.

II. Zasada niekonkurencyjności postępowania skargowo-wnioskowego z postępowaniami orzeczniczymi.

III. Charakterystyka postępowania uproszczonego w sprawach skarg, wniosków i petycji:

IV. Prawidłowe klasyfikowanie pism – faza wstępna postępowania skargowo – wnioskowego:

V. Wymogi formalne wobec skarg i wniosków:

VI. Wymogi formalne wobec petycji:

VII. Petycja wielokrotna.

VIII. Właściwość organów administracji publicznej do rozpatrywania skarg i wniosków.

IX. Załatwianie skarg i wniosków.

X. Załatwianie skarg i wniosków.

XI. Problematyka odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach petycji.

Prowadzący

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak.

Radca prawny, doktor prawa, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Instytucie Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 60 publikacji naukowych.

Tylko w latach 2010-2020 przeprowadziła ponad 400 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym m.in. dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie oraz oddziałów NFZ w Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, Łodzi, Włocławku, Grudziądzu, Bydgoszczy i Gdańsku, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Warszawie, Starostw Powiatowych w Poznaniu, Tomaszowie Mazowieckim i Łasku, Urzędów Gmin w Ujeździe, Kleszczowie, Lubochni, Aleksandrowie i Lutomiersku oraz pracowników licznych urzędów pracy w tym np. dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego, dolnośląskiego czy warmińsko-mazurskiego.

Zapisz się

399zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

16.11.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:

534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS