Szkolenie online

Pisma wydawane przez Wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - warsztat.


Wykładowca: Małgorzata Czartoryska, Data: 21.06.2021, Czas trwania: 9.00 – 12.00


Cel szkolenia i program

Adresat szkolenia: wierzyciela należności publicznych podlegających egzekucji administracyjnej ( gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, PINB, WINB, inspektorzy nadzoru budowlanego, mopsy, wojewódzkie i  powiatowe urzędy pracy itp.).


Opis szkolenia i jego cel: szkolenie ma charakter stricto warsztatowy. Oznacza to, że w trakcie szkolenia wykładowca będzie przedstawiał przykładowe, przygotowane przez siebie pisma i omawiał ich poszczególne elementy. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy  na temat poprawności formalnej i materialnej tworzonych przez nich pism.


Materiały: wzory przykładowych pism, prezentacja.

Program szkolenia

1. Pisma wierzyciela w postępowaniu informacyjnym prowadzonym wobec Zobowiązanego:
a) działania informacyjne.
2. Pisma w postępowaniu upominawczym:
a) upomnienie- jak prawidłowo wystawić upomnienie;
b) tytuł wykonawczy- nowa wersja tytułu wykonawczego (Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021  r. Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej)- jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy i jego różne wersje ( dalszy, ponownie wystawiony, kolejny, odpis tytułu wykonawczego)
3. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym:
a) postanowienie wierzyciela w sprawie zarzutów;
b)  postanowienie wierzyciela w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego;
c) postanowienie wierzyciela w sprawie sprzeciwu osoby trzeciej;
d) zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności  pieniężnej;
e) pisma wynikające z obowiązku informacyjnego spoczywającego na wierzycielu;
f) żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela- art. 34 a;
g) pisma o udzielenie informacji i wyjaśnień-art. 36
h) wezwanie do złożenia wyjaśnień przez zobowiązanego-- art. 37b;
i) skarga wierzyciela na przewlekłość postępowania egzekucyjnego;
j) wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej- art. 61 upea i Rozporządzenie 18 grudnia 2020  r.  w sprawie szczegółowego zakresu  informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej;
k) pisma będące uprawnieniem wierzyciela obcego do kwestionowania rozstrzygnięć organu egzekucji administracyjnej;
l) wniosek o umorzenie kosztów egzekucji administracyjnej oraz sadowej przejętej w konsekwencji zbiegu egzekucji

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

Zapisz się

279 zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

21.06.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 12.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 279 PLN+23% VAT (343,17 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS