SZKOLENIE ON-LINE

Ochrona praw konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem umów kredytowych.


Wykładowca: SSA Tomasz Chojnacki, Data: 23.09.2022, Czas trwania: 9.00 – 15.00Program szkoleniaZakres prawa materialnego objęty szkoleniem: 
1.    pojęcie konsumenta i ochrona jego praw;
2.    unormowania dotyczące umowy kredytu, w szczególności kredytu konsumenckiego, klauzule abuzywne;
3.    dyrektywa 93/13 EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.


Główne zagadnienia prawa materialnego, które zostaną omówione w trakcie szkolenia:
pozycja i pojęcie konsumenta (orz. TSUE C – 415/11; orz TSUE C 774/19; orz TSUE C 110/14; orz. TSUE C 74/15;)
•    niedozwolone postanowienia umowne (orz. SN– I CSK 125/15; SN – I NSNc 232/21; SN - III CZP 43/20; A II orz. TSUE 377/14; orz. TSUE C – 419/18; orz. SN II CSKP 415/22 )
•    rękojmia za wady (wada fizyczna i wada prawna) (orz. SN IV CSK 323/17; orz SA VII AGa 1350/18 ) uprawnienia kupującego (orz. SN – IV CSK 323/17 - uprawnienia konsumenta ( zarzut zatrzymania, potrącenia);
•    utrata i wygaśnięcie uprawnień z rękojmi;
•    roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej;
•    gwarancja przy sprzedaży - dokument gwarancyjny, gwarancja a rękojmia;
umowa ubezpieczenia:
•    ubezpieczenia majątkowe
•    ubezpieczenia osobowe (A I - orz. SN – III CZP 75/19; A II orz. TSUE C – 20/19)
o    tzw. „polisolokaty” i klauzule abuzywne (orz. SN – III CZP 22/18);
o    osoby uposażone ( orz. SN – V CSK 234/15)
umowy z udziałem konsumentów
•    uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi;
•    kredyt konsumencki ( orz. SN – III CZP 43/20; A II orz. TSUEC – 125/18; A II orz. TSUE  – C – 19/20 )
•    ochrona konsumentów w prawie unijnym ( orz. TSUE C – 415/11; A II orz. TSUE 2 377/14; A II orz. TSUE – C – 19/20);
•    prawidłowa kwalifikacja umów (orz. SN – INSNc 35/20; orz. SN – III CZP 75/19)
umowa pożyczki (Orz. SN– I NSNc 35/20; orz. SN – III CZP 43/20 )
•    elementy istotne umowy;
•    pożyczka a kredyt;
przelew (orz. SN – III CZP 29/16 )
kwalifikacja umów nienazwanych (Orz. SN – III CZP 75/19 );
obowiązki przewoźnika lotniczego na podstawie rozp. WE nr 261/2004 (Dz. Urz. UE L z 2004 r., Nr 46, s. 1 ( orz. TSUE C 12/11)
- zarzut przedawnia
•    skuteczność zrzeczenia się zarzutu przedawnienia;
•    przedawnienie roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi;
•    przepisy intertemporalne ustawy z 13 kwietnia 2018 r.;
•    zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia;


W ramach szkolenia omówione zostaną orzeczenia:
1.    Wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2016 r., I CSK 125/15,
2.    Wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2021 r., I NSNc 232/21, Legalis.
3.    Wyrok Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 2021 r., I NSNc 35/20, Legalis.
4.    Wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2015 r., V CSK 234/15, Legalis
5.    Wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2018 r., IV CSK 323/17, Legalis
6.    Uchwała Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2016 r. III CZP 29/16, OSNC 2017 nr 5, poz.55, LEX nr 2067028, Legalis;
7.    Uchwała Sądu Najwyższego z 27 października 2021 r., III CZP 43/20, Legalis.
8.    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2020 r. III CZP 75/19, OSNC 2021 nr 3, poz. 16, Legalis.


Omówione zostanie także orzecznictwo obejmujące zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów w prawie unijnym
1.    klauzule indeksacyjne w umowach o kredyt;
2.    znaczenie stanowiska konsumenta dla oceny skutków abuzywności klauzul umownych
3.    nieuczciwe praktyki w umowach konsumenckich;
4.    relacja unormowań prawa unijnego (dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich) do regulacji prawa krajowego;
5.     skutki stwierdzenia abuzywności klauzuli dla dalszego funkcjonowania umowy;
6.    teoria salda i teoria dwóch kondykcji
7.    zagadnienie pozaodsetkowych kosztów kredytu.


W ramach szkolenia omówione zostaną następujące orzeczenia funkcjonujące w prawie unijnym:
1.    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 14 marca 2013 r., C-415/11, Legalis.
2.    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21 kwietnia 2016 r., C – 377/14, Legalis.
3.    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10 grudnia 2020 r. w sprawie C-774/19, LEX nr 3095396, Legalis
4.    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3 marca 2020 r., C-125/18, Legalis
5.    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3 września 2015 r., C-110/14, MoP 2015 nr 10, Legalis.
6.    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 7 listopada 2019 r. C-419/18, PROFI CREDIT POLSKA S.A. W BIELSKU BIAŁEJ PRZECIWKO BOGUMIŁA WŁOSTOWSKA I IN.
7.    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 2 kwietnia 2020 r., C-20/19, Legalis.
8.    Wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2022 r., II CSKP 415/22, Legalis.
9.    Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada 2015 r., C – 74/15, Legalis.
10.    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 29 kwietnia 2021 r., C-19/20, Legalis.
11.    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 31 stycznia 2013 r., C-12/11.


W ramach szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia dotyczące praw konsumenta i klauzul abuzywnych, w szczególności:
1.    cele i motywy ochrony konsumenta w relacjach z przedsiębiorcą;
2.    pojęcie konsumenta w prawie unijnym i orzecznictwie TSUE;
3.    pojęcie konsumenta w prawie polskim (art. 221 k.c.);
4.    podstawowe instytucje ochrony konsumenta w prawie polskim i prawie unijnym;
5.    umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy i umowy zawierana na odległość;
6.    sprzedaż konsumencka;
7.    usługi turystyczne;
8.    kredyt konsumencki i inne usługi finansowe;
9.    pojęcie klauzul abuzywnych – analiza na gruncie prawa polskiego i unijnego
10.    kontrola abstrakcyjna abuzywności;
11.    kontrola konkretna abuzywności;
12.    skutki uznania postanowień umownych za abuzywne;
13.    aktualne problemy orzecznicze dotyczące klauzul abuzywnych (w szczególności zagadnienia dotyczące kredytów frankowych w orzecznictwie TSUE i SN)

Prowadzący - Tomasz Chojnacki

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zapisz się

699zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

23.09.2022

Miejsce:

Platforma online
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Cena: 699 PLN+23% VAT (859,77 PLN brutto) - szkolenie online


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS