Szkolenie online

Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP.


Wykładowca: Grzegorz WoźniakData: 24.11.2021, Czas trwania: 8.30 – 13.00


Cel szkolenia i program

Cel szkolenia: Nabycie wiedzy teoretycznej związanej z przesyłaniem dokumentów elektronicznych przez elektroniczną skrzynkę podawczą do urzędu, w tym z przepisami zawartymi w: ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, kodeksem postępowania administracyjnego, instrukcją kancelaryjną. Zapoznanie się z pojęciami ESP, UPO, UPD, UPP. Zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie: wyszukiwania usługi na ePUAP wypełniania formularza elektronicznego na ePUAP, generowania dokumentu elektronicznego, walidacji dokumentu elektronicznego, podpisywania dokumentu elektronicznego podpisem kwalifikowanym i profilem zaufanym, wysyłania dokumentu elektronicznego do urzędu, generowania odpowiedzi przez urząd.


Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia: Uczestnik szkolenia będzie znał przepisy regulujące kwestię przesyłania dokumentów elektronicznych przez ESP do urzędu za pomocą platformy ePUAP. Zdobędzie wiedzę praktyczną z obsługi platformy ePUAP.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
- znaleźć wybraną usługę na platformie ePUAP
- wypełnić formularz
- walidować dokument elektroniczny na ePUAP
- podpisać dokument elektroniczny podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
- wysłać dokument elektroniczny do urzędu
- odebrać dokument elektroniczny z pozycji urzędnika
- wygenerować odpowiedź w postaci dokumentu elektronicznego do petenta
- obsługiwać swoją skrzynkę na ePUAP (dokumenty odebrane, wysłane, robocze, moje pliki, operacje)
- wyszukiwać wzór dokumentu elektronicznego w CRWDEProgram szkolenia

1. Elektroniczne środowisko pracy urzędu BIP, Serwis internetowy, elektroniczna skrzynka kontaktowa (ESP, UPO), e-urząd, System Obiegu Dokumentów.
2. Elektroniczna skrzynka podawcza w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
3. Urzędowe poświadczenie odbioru w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
4. Dokument elektroniczny ? xml ? dlaczego taki format?
5. Konta użytkowników: rejestracja konta na platformie ePUAP ( w punkcie przewidziane ćwiczenia z zakładania konta dla osoby fizycznej).
6. Profil zaufany w aspekcie ustawy o informatyzacji.
7. Ćwiczenia - złożenie wniosku o profil zaufany.
8. EPUAP - w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
9. EPUAP - funkcjonalności.
10. EPUAP – różne klasyfikacje (w punkcie przewidziane ćwiczenia z wyszukiwania określonej sprawy - usługi).
11. Usługi centralne a usługi lokalne.
12. EPUAP – Wypełnienie formularza – ćwiczenia.
13. EPUAP – przejście do dokumentu elektronicznego i jego walidacja - ćwiczenia.
14. Podpisywanie dokumentu elektronicznego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – pokaz lub ćwiczenia dla osób które mają podpis.
15. Wysyłanie dokumentu elektronicznego do urzędu – ćwiczenia.
16. Odbieranie dokumentu elektronicznego przez urząd – ćwiczenia.
17. Generowanie odpowiedzi do petenta, podpisywanie i wysyłanie - ćwiczenia.
18. Podpisywanie dokumentów elektronicznych wychodzących z urzędu - Kodeks Postępowania Administracyjnego.
19. Instrukcja kancelaryjna – przyjmowanie dokumentów z ESP, wysyłanie odpowiedzi do petenta.
20. Jak promować usługi zamieszczone na ePUAP przez urząd.
21. Funkcje integracyjne ePUAP, wykorzystanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na platformach: ZUS, CEIDG, SEKAP.
22. Mechanizm tworzenia formularzy na ePUAP i generowania wzorów dokumentów elektronicznych.
23. Wzory dokumentów elektronicznych ? wyróżnik wzoru – xml, xsd – schema, xsl - wizualizacja.
24. Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Prowadzący: Grzegorz Woźniak

Specjalista w zakresie projektowania formularzy na platformę ePUAP, wykonał ponad 400 formularzy dla sektora administracji samorządowej. Trener z dużym doświadczeniem w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP i w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.  Brał udział w wielu projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej np: „Partnerstwo na rzecz wykorzystania platformy ePUAP przez JST i jej mieszkańców”, “E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”. Jako trener brał udział  w 2009 roku w projekcie SEKAP (System Elektronicznej Administracji Publicznej w Województwie Śląskim).
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, pracował jako nauczyciel, informatyk w kilku przedsiębiorstwach, gdzie sprawował nadzór nad aplikacjami typu (system finansowo księgowy, gospodarka materiałowa, zbyt, techniczne przygotowanie produkcji), tworzył rozbudowane arkusze kalkulacyjne dla służb księgowych. Obecnie prowadzi własną działalność, której główny profil stanowi tworzenie formularzy na platformę ePUAP, prowadzenie szkoleń z obsługi platformy i z tworzenia formularzy, tworzenie stron internetowych. Współpracował z wieloma podmiotami, dla których realizował jako trener różne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w tym z: PGB Human Resources sp. z o.o., Volvox, Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna, Konceptuarium Marta Gochnio i innymi oraz z wieloma urzędami administracji samorządowej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie gdzie otrzymał tytuł mgr techniki oraz Prywatnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, gdzie uzyskał tytuł inż. informatyk.

Zapisz się

299 zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

24.11.2021r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 8.30 – 13.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 5 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 299 PLN+23% VAT (367,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS