Szkolenie online

Obowiązki podmiotów publicznych w obszarze sygnalizacji.


Wykładowca: Małgorzata Czartoryska, Data: 27.04.2022, Czas trwania: 9.00 – 14.00


Cel szkolenia i program

Adresat szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w podmiocie publicznym, pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych, audytorzy wewnętrzni.


Korzyści ze szkolenia: 

uczestnicy szkolenia zapoznają się z regulacjami prawnymi dotyczącymi sygnalizacji, poznają zasady tworzenia dokumentacji wewnętrznej stanowiącej system Compliance, będą potrafili stworzyć dokumentację.


Metodyka: prezentacja, przykładowa dokumentacja.

Program szkolenia

1. Źródła prawne systemu sygnalizacji
1.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17)
1.2. Projekt polskich regulacji
2. Zakres podmiotowy regulacji.
3. Zakres przedmiotowy regulacji.
4. Co to jest sygnalizacja, metodyka informowania.
5. Jaki jest status prawny sygnalisty.
6. Sytuacja prawna adwokatów, radców prawnych i innych osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej w świetle regulacji polskiego projektu.
7. Zgłaszanie nieprawidłowości jako nowy obowiązek pracowniczy, ochrona pracownika, zakaz podejmowania działań odwetowych.
8. Ochrona procesowa i poza procesowa sygnalisty w postępowaniu karnym.
9. Whistleblowing a obowiązki wynikające z RODO.
10. Whistleblowing a prawo do informacji publicznej.
11. Powinności podmiotów publicznych wynikające z obowiązku wdrożenia obowiązku sygnalizacji.
11.1. Regulacje wewnętrzne, budowanie systemu Compliance.
11.2. Compliance Officer.
12. Odpowiedzialność podmiotu publicznego za niewdrożenie systemu.

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

Zapisz się

369 zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

27.04.2022 r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 14.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 369 PLN+23% VAT (453,87 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS