Szkolenie online

Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego- dane otwarte i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, Centralny Rejestr umów, zmiany w dostępie do danych publicznych.


Wykładowca: Małgorzata Czartoryska, Data: 29.03.2022, Czas trwania: 9.00 – 14.00


Cel szkolenia i program

Adresaci szkolenia: pracownicy podmiotów publicznych zajmujący się udostępnianiem informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej, radcowie prawni i inne osoby zainteresowane.


Przedmiot i cel szkolenia: przedmiotem szkolenia jest nowa ustawa o  otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastąpiła przepisy ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego jak tez proponowane zmiany w procedurze udostępniania informacji publicznej. Celem szkolenia jest szczegółowe i praktyczne wyjaśnienie zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, procedur oraz  przedstawienie nowych rozwiązań w ww. zakresie i dostępie do informacji publicznej ( Portal danych, Program otwierania danych, Pełnomocnik ds. otwartości danych).


Metodyka: wykład, case study, warsztat (elementy).

Program szkolenia

1. Przedmiot regulacji ustawy o danych otwartych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
2. Relacja przepisów ustawy do innych regulacji prawnych ( ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO, KPA).
3. Pojęcia na użytek realizacji ustawy: anonimizacja, dane badawcze, dane dynamiczne, dane o wysokiej wartości, dane prywatne itd.
4. Zakres podmiotowy regulacji ustawy- czyli jakie podmioty są zobowiązane do stosowania regulacji , wyłączenia.
5. Podmiot uprawniony.
6. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
7. Ogólne zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania ( zasada równości, otwartości, umowne określenie zasad ponownego wykorzystywania itd.).
8. Zasady ponownego wykorzystywania danych publicznych mających formę dokumentu elektronicznego.
9. Ponowne wykorzystywania informacji publicznej a BIP (publikowanie  informacji w BIP o opatach, warunkach, zgodach, zasadach ponownego wykorzystywania itd.).
10. Ponowne wykorzystywanie danych publicznych-tryb wnioskowy:
10. 1. Wniosek-treść, elementy, adresat, podmiot uprawniony;
10.2. Procedura rozpatrywania wniosku;
10.3. Oferta ponownego wykorzystywania, odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie, decyzja, postępowanie odwoławcze, sprzeciw, organ odwoławczy.
11. Dane badawcze, dynamiczne i o wysokiej wartości- zasady ponownego wykorzystywania, Polityka dostępu do danych badawczych.
12. Zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
13.Program otwierania danych publicznych 2021-2027- co to jest, na czym polega, Koordynator Programu, zadania realizatora Programu, znaczenie cyfryzacji.
14. Portal Danych Publicznych- czym jest, jakie są jego zadania, kto prowadzi Portal.
15. Pełnomocnik ds. otwartości danych.
16. Przepisy wykonawcze.
17. Zmiany w przepisach związane z wejściem w życie regulacji ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
18. Centralny Rejestr Umów-nowy obowiązek sprawozdawczy od 1.07.2022r.
19. Zmiany w udostępnianiu danych publicznych
19.1. regulacje procedowane przed T.K.
19.2. zmiany formy udostępniania danych publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami ( osoby niesłyszące).

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

Zapisz się

349 zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

29.03.2022

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 14.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS