SZKOLENIE ON-LINE

Zadania sekretariatów sądowych wydziałów cywilnych w świetle obowiązujących przepisów.


Wykładowca: Barbara Mstowska, Data: 30.09.2022, Czas trwania: 11.30 – 15.00


Program szkolenia

9.00 – 10.30 wykład

I. Czynności i zadania pracowników sekretariatów sądowych w świetle przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:
1) urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących biurowości – przepisy ogólne, nowe urządzenia ewidencyjne – wykazy, repertoria,
2) rejestracja wniosków o nadanie klauzuli wykonalności i o wyłączenie sędziego w repertorium „Co”,
3) korespondencja – ewidencjonowanie, obieg, zakres informacji zamieszczanych na pismach, zakres informacji zamieszczanych w pierwszych pismach wysyłanych w sprawie przez sąd do stron postępowania, tryb postępowania z korespondencją nieodebraną, możliwość doręczania korespondencji na adres e-mail,
4) kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżenia,
5) wokanda – zasady sporządzania i prowadzenia,
6) orzeczenia, protokoły.
 
II. Regulamin urzędowania sądów powszechnych – przepisy istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:
1) katalog spraw pilnych,
2) definicje: referat, orzecznik, sędzia, osoba funkcyjna, System Losowego Przydziału Spraw,
3) podział obowiązków służbowych,
2) forma elektroniczna w korespondencji sądowej – przesyłanie scanów tradycyjnych dokumentów jako forma priorytetowa komunikacji,
3) postępowanie z dowodami rzeczowymi,
4) możliwość zapoznania się przez referenta z aktami sprawy poza siedzibą sądu,
5) odezwa sądowa,
6) System Losowego Przydziału Spraw,
7) zadania dyrektora – koordynacja wykorzystywania sal rozpraw i innych pomieszczeń,
8) doręczenia sądowe, wybór sposobu, nowy termin wysyłania wezwań
i zawiadomień;
9) zeznanie świadka składane na piśmie

10.30 – 10.45 przerwa

10.45 – 12.30 wykład

III. Procedury cywilne w zakresie pracy sekretariatów sądowych:
1) posiedzenia zdalne, posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy,
2) utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony,
3) komunikacja ze stronami,
4) nowe zasady doręczania pism procesowych,
5) uzasadnienia orzeczeń – wniosek, opłata, zakres,
6) postępowanie odwoławcze: apelacja, zażalenie, zażalenie poziome, skarga,
7) nowe stawki opłat sądowych i kancelaryjnych w sprawach cywilnych,
8) zarządzenia referendarza sądowego i asystenta sędziego;

IV. Prowadzenie i archiwizacja akt sądowych:
1) zakładanie i prowadzenie akt,
2) przekazywanie akt do archiwum – porządkowanie, kwalifikacja, przekazywanie do archiwum zakładowego i do archiwum państwowego, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych;

V. Portal Informacyjny:
- doręczenia przez PI,
- data zapoznania się z pismem przez odbiorcę,
- termin uznania pisma za doręczone,
- odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem PI

VI. Podsumowanie:
1) dyskusja,
2) pytania.

Prowadzący: Barbara Mstowska

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

Zapisz się

299 zł netto/os

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

30.09.2022 r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 11.30 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 329 PLN+23% VAT (404,67 PLN brutto)


Cena online obejmuje:

udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf), certyfikat w formie elektronicznej (pdf).


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS