Szkolenie online

Nowe zadania sekretariatów sądowych, prowadzenie i archiwizacja akt sądowych, pozostałej dokumentacji sądowej oraz nowe standardy obsługi interesantów.


Wykładowca: Barbara Mstowska, Data: 7.07.2021, Czas trwania: 9.00 – 14.00


Program szkolenia

I. Czynności i zadania pracowników sekretariatów sądowych w świetle przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:

1) urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących biurowości  – przepisy ogólne, – nowe urządzenia ewidencyjne – wykazy skarg nadzwyczajnych,  repertoria w sądach I instancji dla rejestracji zażaleń poziomych, prowadzenie kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżenia,

2) korespondencja – ewidencjonowanie, obieg, zakres informacji zamieszczanych na pismach, tryb postępowania z korespondencją nieodebraną, możliwość doręczania korespondencji na adres e-mail,

3) wokanda – zasady sporządzania i prowadzenia,

4) orzeczenia, protokoły, zarządzenia, tytuły;


II. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:

1) katalog spraw pilnych,

2) definicje: referat, orzecznik, sędzia, osoba funkcyjna, System Losowego Przydziału Spraw,

3) podział obowiązków służbowych,

4) forma elektroniczna w korespondencji sądowej

5) postępowanie z dowodami rzeczowymi – odformalizowanie zasad,

6) możliwość zapoznania się przez referenta z aktami sprawy poza siedzibą sądu,

5) odezwa sądowa,

6) System Losowego Przydziału Spraw,

7) doręczanie kopii orzeczeń referentom po zwrocie akt z II instancji,

8) nowy termin wysyłania wezwań i zawiadomień,

9) nowe zadania dyrektora – koordynacja wykorzystywania sal rozpraw
i innych pomieszczeń;


III. Nowe obowiązki w zakresie pracy sekretariatów sądowych po zmianie procedury cywilnej i karnej:

1) posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy,

2) utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony,

3) komunikacja ze stronami,

4) nowe zasady doręczania pism procesowych – doręczenie komornicze, skrytka pocztowa, pełnomocnictwo pocztowe,

5) uzasadnienia orzeczeń – wniosek, opłata i zakres,

6) postępowanie odwoławcze: apelacja, zażalenie, skarga na czynności referendarza;

7) zasady udostępniania akt biegłym – przygotowanie dokumentacji,

8) treści pouczeń,

9) sporządzanie uzasadnień na formularzach,

10) zarządzenia referendarza sądowego i asystenta sędziego,

11) korespondencja elektroniczna z prokuraturą i innymi podmiotami,

12) warunki formalne pism procesowych;

13) nowe stawki opłat sądowych i kancelaryjnych w sprawach cywilnych;


IV. Prowadzenie i archiwizacja akt sądowych oraz pozostałej dokumentacji sądowej:

1) podstawowe definicje – akta sprawy, archiwum zakładowe, archiwum państwowe, dokument, dokumentacja, składnica akt,

2) zakładanie akt – zarządzenie wstępne, rodzaje akt, rejestracja sprawy, sygnatura akt, okładki akt, łączenie dokumentów, numerowanie akt,

3) prowadzenie i udostępnianie akt,

4) przekazywanie akt do archiwum

5) zagadnienia związane z pozostałą dokumentacją w sądach

6) instrukcja archiwalna,

7) akty prawne – ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje;


V. Obsługa interesantów w sądzie:

1) nowe standardy obsługi interesantów,

2) zakres obsługi interesantów,

3) kultura obsługi

4) przystępność, rzeczowość i kompletność udzielania informacji;


VI. Podsumowanie:

1) dyskusja,

2) pytania,

3) zaświadczenia

Prowadzący: Barbara Mstowska

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

Zapisz się

399zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

07.07.2021r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 14.00.


Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS