Szkolenie online.

Nowe rozwiązania w egzekucji administracyjnej z perspektywy wierzyciela z uwzględnieniem zmian dotyczących e-TW oraz zasad doręczeń elektronicznych - stan prawny na 1.07.2021r.


Wykładowca: Małgorzata Czartoryska, Data: 23.07.2021, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Cel szkolenia i program

Adresat szkolenia: szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów szeroko rozumianej administracji publicznej prowadzących postępowanie z ramienia wierzyciela lub organu egzekucji administracyjnej, radcowie prawni.


Cele i korzyści: uczestnicy poznają w ujęciu praktycznym zagadnienia związane z dochodzeniem należności publicznych od zobowiązanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji z perspektywy wierzyciela. Zagadnienia omówione zostaną wszechstronnie począwszy od obowiązków wierzyciela wiążących się z koniecznością doprowadzenia do egzekucji administracyjnej ( z wyjątkami), poprzez całe postępowanie wierzycielskie aż do udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonej przez organ egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem kosztów postępowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione również najnowsze zmiany w procedurze postepowania egzekucyjnego w administracji jakie wejdą w życie 1.017.2021r. dot. nowych zasad doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym oraz doręczania wniosków i tytułów wykonawczych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Materiały i Metodyka: uczestnicy otrzymają prezentację. Szkolenie prowadzone jest w  formie wykładu on-line z uwzględnieniem potrzeb klienta związanych z koniecznością rozwiązywania casusów i zadawania pytań.

Program szkolenia

1. Nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów około tematycznych prawa powszechnie obowiązującego (KPC, Ordynacja podatkowa itp.).

2. Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - omówienie najważniejszych regulacji z perspektywy wierzyciela.

3. Nowe zasady doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - art. 17c upea ( od 1.07.2021r.)

4. Postępowanie upominawcze - możliwość prowadzenia działań informacyjnych,  nowe zasady wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków, nowa treść upomnień, nowa wysokość kosztów postępowania upominawczego (październik 2021r.), doręczenia upomnień i ich skutki.

5. Zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego w administracji.

6. Zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli, protokół o stanie majątkowym.

7. Zasady sporządzania elektronicznych tytułów wykonawczych przez wierzycieli.

8. Ogólne informacje o systemie teleinformatycznym przeznaczonym do przekazywania wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych.

9. Zasady prawidłowego sporządzania tytułów wykonawczych w tym kolejnego tytułu wykonawczego.

10. Sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

11.  Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu w sprawie zarzutów.

12. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.

13. Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich rozwiązania na sytuację wierzyciela.

14. Nowe zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i ich wpływ na sytuację wierzyciela:

a) nowa definicja kosztów egzekucyjnych i podstawowe zasady ich naliczania i poboru.

b) opłata manipulacyjna;

c) opłata egzekucyjna,

d) opłata za czynności egzekucyjne,.

e) wydatki egzekucyjne.

f) przypadki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi,

g) przypadki zwrotu kosztów egzekucyjnych w przypadku niezgodnego z prawem wszczęcia
i prowadzenia egzekucji,

h) obciążenie zobowiązanego kosztami poprzednio prowadzonej egzekucji administracyjnej w wypadku podjęcia egzekucji ponownie,

i) wpłata bezpośrednio do wierzyciela a koszty powstałe po wszczęciu postępowania egzekucyjnego w administracji,

j) przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

Prowadzący

Małgorzata Czartoryska

prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

Zapisz się

349zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

23.07.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem.

Cena: 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS