Szkolenie online

Nowe czynności sekretariatów sądowych od dnia 3 lipca 2021 roku.


Wykładowca: Barbara Mstowska, Data: 17.12.2021, Czas trwania: 9.00 – 12.00


Program szkolenia

9.00 – 10.15
1. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych:
- zamieszczenie wzmianki o sprostowaniu orzeczenia w systemie teleinformatycznym,
- akta rejestrowe, wydawanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych,
- wzmianka o sprostowaniu protokołu w przypadku postępowania przed sądem rejestrowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
- przedstawienie akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym sądowi odwoławczemu lub Sądowi Najwyższemu lub udostępnienie takich akt,
- zbiór dokumentów dotyczący podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców,
- oddalenie wniosku o złożenie dokumentów do akt rejestrowych - zwrot dokumentów lub wyłączenie dostępu do dokumentów w systemie teleinformatycznym,
- wyłączenie dostępu do niektórych dokumentów w postaci elektronicznej dotyczących podmiotu wpisanego do KRS; niejawny zbiór dokumentów; udostępnianie informacji otrzymanych z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w postaci elektronicznej,
-przesyłanie i ewidencjonowanie odpisów postanowień o wpisie do rejestru nabycia lub objęcia udziałów bądź akcji przez cudzoziemca.


2. Zmiany w przepisach Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji
i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:
- zakładanie i prowadzenie akt - zarządzenie wstępne, rejestracja sprawy, sygnatura akt, okładki akt, łączenie dokumentów, numerowanie akt,
- odnotowanie dokumentu w postępowaniu odbywającym się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
- data wpływu korespondencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
- wnoszenie pism procesowych,
- doręczanie korespondencji,
- rozpoznawanie sprawy oraz udostępnianie akt sprawy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
- prowadzenie akt sprawy sądowej w postaci papierowej lub w systemie teleinformatycznym,
- udostępnianie akt i wydawanie dokumentów oraz wydruków z systemu teleinformatycznego,
- przekazywanie akt do archiwum

10.15 -10.30 Przerwa

10.30 – 12.00

3. Prowadzenie kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżenia:
- ewidencja czynności sądu podejmowanych w fazie postępowania odwoławczego i postępowania ze skargi na orzeczenie referendarza sądowego oraz czynności podejmowanych na skutek złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia.

4. Portal Informacyjny:
- rodzaje pism sądowych zamieszczanych w Portalu Informacyjnym,
- rozszerzenie katalogu pism bez podpisu,
- doręczenia przez PI,
- data zapoznania się z pismem przez odbiorcę z pismem zamieszczonym PI,
- termin uznania pisma zamieszczonego w PI za doręczone ,
- sposób ustalenia daty umieszczenia pisma w systemie,
- pouczenia dla pism zamieszczonych w PI,
- odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem PI,   

5. Podsumowanie – dyskusja i pytania.

Prowadzący: Barbara Mstowska

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

Zapisz się

279 zł netto/os

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

17.12.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 12.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 279 PLN+23% VAT (343,17 PLN brutto)


Cena online obejmuje:

udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf), certyfikat w formie elektronicznej (pdf).


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS