Szkolenie hybrydowe (online/stacjonarne)

Nowa ustawa deweloperska - ochrona praw nabywców lokali i domu jednorodzinnego.


Wykładowca: SSN dr Helena Ciepła, Radca Prawny Barbara Szczytowska, Data: 28.03.2022 Czas trwania: 9.30 – 15.30


Program szkolenia

Adresaci: firmy deweloperskie, pośrednicy nieruchomości, osoby zainteresowane tematyką, nabywcy lokali mieszkalnych z inwestycji deweloperskich, banki.


1. Potrzeba zmiany ustawy deweloperskiej:
1.1. zapewnienie efektywnej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem, a w szczególności eliminacja ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.
3. Katalog środków ochrony wpłat nabywcy  i rozszerzenie katalogu  przesłanek uprawniających nabywcę do odstąpienia od umowy deweloperskiej.
4. Zasady dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy, przesłanki wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego przez bank i jego skutki.
5. Obowiązki dewelopera w sytuacji ogłoszenia upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy.
6. Zgoda banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowej wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności.
7.Zakres kontrolny banków.
8. Ustawowa regulacja umowy rezerwacyjnej.
9. Nowe procedury odbiorów lokali.
10. Składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG).
11.Przepisy przejściowe.
12. Nowy zakres prospektu informacyjnego.

Prowadzący: Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


Prowadzący: Radca Prawny Barbara Szczytowska

Radca prawny specjalizująca się w zarządzaniu projektami deweloperskimi z nastawieniem na przewidywanie ryzyk prawnych i ich eliminację na etapie planowania inwestycji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich, obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego oraz prawa administracyjnego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc pomoc prawną na rzecz wiodących spółek deweloperskich, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzona przez Nią praktyka prawna to kompleksowe doradztwo prawne w projektach deweloperskich począwszy od momentu zakupu gruntu, poprzez proces administracyjny zmierzający do uzyskania wszelkich pozwoleń na realizację inwestycji, negocjacje ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, finansowanie inwestycji oraz pełną komercjalizację zrealizowanej inwestycji.
Radca prawny Barbara Szczytowska posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.
Jest ekspertką w zakresie „ustawy deweloperskiej” i współautorką komentarza do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz monografii „Ustawa deweloperska - Pytania i odpowiedzi. Wzory umów”.


Zapisz się


Wybierz termin i miejsce szkolenia
28.03.2022 Warszawa - 699 zł netto
28.03.2022 Szkolenie Online - 599 zł netto
Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce:

Platforma online/Warszawa
DataCzas trwania:

28.03.2022 - w godzinach 9.30 – 15.30.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto) - szkolenie online

Cena: 699 PLN+23% VAT (859,77 PLN brutto) - szkolenie stacjonarne

Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy oraz lunch.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


Fax:

22/378 29 50


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS