SZKOLENIE ON-LINE

Najczęściej popełniane błędy przez pełnomocników po zmianach procedury cywilnej – zagadnienia praktyczne.


Wykładowca: SSA Tomasz Chojnacki, Data: 14.11.2022, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Adresaci szkolenia: wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną.
 Cel szkolenia: 
pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego reprezentowania swoich mocodawców w postępowaniach sądowych. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności dokonywania czynności procesowych. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje procesowe.

Program szkolenia


I. Środki odwoławcze – zmiany zasady dewolutywności wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku
II. Nowe zasady uzasadniania orzeczeń przez sąd wpływające na zmianę taktyki pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego. Konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki.    
1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników    
2. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego    
III.   Apelacja – prawidłowe jej formułowanie
1. Wymagania formalne związane z pismem procesowym oraz treścią art.187 k.p.c. i art. 368 k.p.c.
a. pełnomocnictwo do zastępowania strony
b. określenie zakresu zaskarżenia
c. przytoczenie i uzasadnienie podstaw apelacji
d. prawidłowe określenie wniosków apelacji ( uchylenie a zmiana )
             2 . Pozostałe możliwe wnioski apelacji
                       - wniosek o zwolnienie od kosztów
                       - wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji
                       - wniosek o wyznaczenie rozprawy
                       - wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia
            3.   Zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe         formułowanie,
    4.   Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu uchybień         przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 kpc,
    5.   Kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 kpc,
    6. Formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd odwoławczy (właściwe  skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami),
    7. Nowy system koncentracji materiału dowodowego w kontekście wprowadzenia postępowania przygotowawczego
IV. Zażalenie
   
         a.       zażalenia poziome oraz zażalenia pionowe oraz zażalenie niedopuszczalne
     b.    zaskarżalność postanowień Sądu I instancji w tym także orzeczeń wydanych w         wyrokach,
     c.    zaskarżanie postanowień sądu II instancji,
     d.    wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania     zażalenia w kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu.
V. Pozostałe środki zaskarżenia – prawidłowy sposób ich formułowania
       
   1. Sprzeciw od wyroku zaocznego ze szczególnym uwzględnieniem wniosku  
    o wstrzymanie  rygoru natychmiastowej wykonalności,
           2.   Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
           3.   Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
           4.    Skarga na orzeczenia referendarza sądowego.
VI. Zasady określenia wartości przedmiotu zaskarżenia.
1. Roszczenie powództwa na podstawie art. 383 kpc,
2. Powództwa łączone (o roszczenie majątkowe i niemajątkowe),
3. Powództwo główne i wzajemne,
4. Połączenie spraw do  wspólnego rozpoznania (art. 219 kpc),
5. Współuczestnictwo w sporze,
6. Zaskarżenie odsetek w apelacji,
7. Postępowanie uproszczone - apelacja i zażalenie ( różnice w zakresie formułowania)
VII. Prawidłowy sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników
1. Istotne elementy wniosku dowodowego
2. Sankcja dla strony w stosunku do niekompletnego lub nieprawidłowego wniosku dowodowego.
3. Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego.
4. Zagadnienia związane z dopuszczeniem przez sąd dowodu z urzędu.
5. Specyfika dowodu z opinii biegłego sądowego i możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innym postępowaniu
6. Wprowadzenie dowodu z tzw. świadka eksperta w postępowaniu uproszczonym
7. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z  zeznań świadków na piśmie i konsekwencje z tym związane
8. Kryteria oceny przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego.
9. Przesłanki umożliwiające stronie kwestionowanie prawidłowości przeprowadzenia opinii przez biegłego sądowego
10. Zarzuty apelacyjne dotyczące dowodu z opinii biegłego sądowego
11.  Wpływ dowodu z opinii biegłego sądowego na wyrok w sprawie.
VIII. Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy pełnomocnika po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku
1. Doręczenie pozwanemu pierwszego pisma procesowego
2. Zagadnienia związane z koncentracją materiału dowodowego – prekluzja w zgłaszaniu wniosków dowodowych
3. Problemy dotyczące uznawania zażaleń jako nadużycie prawa procesowego
4. Zmiany w postępowaniu dowodowym w zakresie zeznań świadków na piśmie i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie
5. Uzasadnianie orzeczeń sądu I i II instancji – różnice w interpretacji przepisów
6. Wątpliwości w zakresie składu sądu w postępowaniu zażaleniowym i uproszczonym
7. Postępowanie gospodarcze – zagadnienia sporne
8. Wątpliwości związane z możliwością skutecznego formułowania zarzutu potracenia
IX . Zmiany procedury cywilnej wywołanej stanem pandemii oraz związane z przeprowadzaniem posiedzeń zdalnych.

Prowadzący - Tomasz Chojnacki

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zapisz się

619zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

14.11.2022

Miejsce:

Platforma online
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Cena: 619 PLN+23% VAT (761,37 PLN brutto) - szkolenie online


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS