Szkolenie hybrydowe (online/stacjonarne)

KREDYTY FRANKOWE 2021 R. – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa.


Wykładowca: Radca Prawny dr Marcin Jagodziński, Data: 16.12.2021, Czas trwania: 9.00 – 17.00


Centrum Szkoleń Eureka S.C

Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

Organizator: Centrum Szkoleń Eureka S.C
Partnerzy szkolenia:
JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni,
 Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota


Know – how oraz doświadczenie wykorzystywane w trakcie szkolenia:
W trakcie szkolenia zostanie wykorzystane know – how oraz doświadczenie praktyczne wyniesione z wieloletniej praktyki na „Sali sądowej”, jak również doświadczenie i know – how kilkuset prowadzonych spraw frankowych.
Partnerzy szkolenia, to jest JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni oraz Kancelaria Prawna radcy prawnego Adama Soboty, wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie w sprawach frankowych – mogąc się wykazać sukcesami przeciwko niemalże wszystkim bankom działającym na polskim rynku. Warto również nadmienić, że partnerzy szkolenia byli jednymi z pierwszych w Polsce, którzy podjęli się i wyspecjalizowali w procedowaniu spraw frankowych.

Program szkolenia

1. Przegląd aktualnego orzecznictwa w sprawach frankowych:
1) Szczegółowe omówienie kluczowych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w sprawach frankowych (ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń z 2021 i 2020 r.):  
2) Szczegółowe omówienie kluczowych rozstrzygnięć TSUE w sprawach frankowych.  
3) Kwestie dotychczas nierozstrzygnięte w sprawach frankowych i możliwe rozwiązania tych zagadnień.  
4) Kluczowe zagadnienia dotyczące kredytów frankowych w świetle orzecznictwa – analiza wybranych konstrukcji prawnych: teoria salda, a teoria dwóch kondykcji; powołanie się na nieważność umowy kredytu – „klasyczna” nieważność ex lege, czy konstytutywne materialnoprawne oświadczenie woli ?; czy wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy kredytu jest konstytutywny, czy deklaratoryjny; zakres mocy wiążącej orzeczenia w sprawach frankowych (czy mamy do czynienia z rozszerzoną mocą wiążącą orzeczenia ?); problemy dotyczące przedawnienia roszczeń; roszczenia z art. 12 ustęp 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; klauzule abuzywne w sprawach frankowych; dyrektywa 93/13 a sprawy frankowe, w tym niewłaściwa implementacja niniejszej dyrektywy do prawa polskiego.            
2. Stanowisko organów/instytucji w sprawach frankowych – kluczowe kwestie: (RPO, Prezes UOKiK, Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich itd.):  
3. Zagadnienia wstępne dotyczące kredytów frankowych, przyjęcie i zaopiniowanie sprawy „frankowej”, postępowanie reklamacyjne w Banku.
1) Krótka charakterystyka i porównanie kredytów – walutowy, denominowany, indeksowany.
2) Spojrzenie na kredyty frankowe z perspektywy ekonomicznej/finansowej – w tym rozstrzygnięcie,  czy mamy do czynienia z instrumentem finansowym.
3) Klauzule niedozwolone w kredytach waloryzowanych kursem CHF – jakie, gdzie znajdują się luki i problemy prawne.
4) Klauzule z umów kredytowych i ich kwalifikacja prawna w świetle art. 385(1) k.c.
5) Najczęstsze problemy i pytania klientów na etapie przyjęcia sprawy – aneksy do umów, przejście na spłatę w CHF, przedawnienie roszczeń, ustawa antyspreadowa, ustawa Prezydenta i inne, pozew indywidualny a grupowy.
6) Rozpatrywanie sytuacji trudnych – wielość kredytobiorców, małżonkowie jako kredytobiorcy, spadki, rozwody, cesje, jednoosobowe dochodzenie roszczeń z wieloosobowej umowy.
7) Postępowanie reklamacyjne w Banku - konieczność wyczerpania trybu, termin rozpatrzenia reklamacji i skutki jego naruszenia (prawo a praktyka).
8) Odpowiedzi Banku i wydawanie dokumentacji – o jakie dokumenty wystąpić; problemy z pełnomocnictwem, wydawanie dokumentacji na dodatkowy wniosek klientów - osoby czynne w lokalu przedsiębiorstwa a regulamin Banku wykluczający składanie pism w oddziałach; najczęstsze błędy i braki w zaświadczeniach Bankowych.  
4. Redagowanie pozwu. Argumentacja zawierana w pismach procesowych.
1) Właściwość sądu.
2) Kredytobiorcy – współuczestnicy konieczni?
3) Próba polubownego załatwienia sprawy i data wymagalności roszczenia.  
4) Najczęstsze rodzaje żądań w sprawach CHF, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku TSUE.
5) Zabezpieczenie roszczenia frankowego.  
6) Uzasadnienie - argumentacja wypełniająca przesłanki art. 385 (1) k.c. Znaczenie orzeczeń TSUE, SOKIK, SN, dla argumentacji pozwu.
7) Odpowiedź na pozew i padające w niej najczęściej argumenty Banków.
8) Argumenty zawierane w replikach na odpowiedzi na pozew.
5.    Rozprawy w sprawach frankowych
1) Rozprawy frankowe – czas, ilość, wielość, podejście sędziów.
2) Świadkowie banku – typy świadków występujących w sprawach CHF (świadek z centrali, świadek zawierający faktycznie umowę, świadek-pośrednik); CPS i zeznania na piśmie; główne wątki w trakcie przesłuchiwania świadków banku.  
3) Kredytobiorca przed sądem – przygotowanie do rozprawy; główne wątki przesłuchania; pytania wątpliwie i trudne
4)    Rola biegłego w sprawie CHF – tezy, treści opinii, przypadki pominięcia opinii biegłego; średnie zaliczki; przypadki wariantowe i skrajne .
5) Podejście do apelacji przez Bank i klienta. Działania przed sadem II instancji
6) Egzekwowanie prawomocnego wyroku, ze szczególnym uwzględnieniem „skutku na przyszłość”
6. Ubezpieczenie Niskiego wkładu własnego
1) Istota UNWW
2) UNWW jako niedozwolona klauzula umowna
3) Dochodzenie zwrotu UNWW – reklamacja, zwroty dobrowolne, ujęcie unww w ewentualnym pozwie CHF, przedawnienie, opłata od pozwu
4) UNWW na rozprawach i w orzecznictwie sądów .
7. Pozostałe zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.)

Prowadzący

Radca Prawny dr Marcin Jagodziński


Radca prawny (OIRP Wrocław), radca prawny specjalizujący się w postępowaniach sądowych – w tym postępowaniach dotyczących tzw. kredytów frankowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Zapisz się

1599zł netto

16.12.2021 online
16.12.2021 Warszawa
Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

16.12.2021

Miejsce:

Platforma online/Warszawa
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 17.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 12 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 1499 PLN+23% VAT (1843,77 PLN brutto) - szkolenie online

Cena: 1599 PLN+23% VAT (1966,77 PLN brutto) - szkolenie stacjonarne Warszawa


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy oraz lunch.


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS