Szkolenie hybrydowe (online/stacjonarne)

Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów. Reprezentacja spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności oraz związana z tym odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza członków zarządu.


Wykładowca: Tomasz Chojnacki, Data: 09.12.2021, Czas trwania: 10.00 – 16.00


Cel szkolenia

Cel szkolenia: Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie a także sposobów rozwiązywania sporów w spółkach prawa handlowego w przypadku narastających konfliktów. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności zawarcia kontraktów przez podmioty gospodarcze i to w kontekście badania prawidłowego sposobu ich reprezentacji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.

Adresaci szkolenia: Wykład adresowany jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i reprezentujących je w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.

Program szkolenia

(kliknij na moduł aby rozwinąć)

I. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji przez członków zarządu spółek kapitałowych

II. Modyfikacje podmiotowe i przedmiotowe zakresu reprezentacji członków zarządu oraz ocena w konsekwencji ważności dokonanych przez nich czynności

III. Zarząd w spółkach kapitałowych jako najważniejszy organ uprawniony do ich reprezentowania

IV. Reprezentacja spółek kapitałowych

V. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym związane

VI. Rada nadzorcza jako organ uprawniony do reprezentowania spółek kapitałowych

VII. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółek kapitałowych

VIII. Reprezentacja spółek kapitałowych w organizacji i likwidacji

IX. Charakter odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej

X. Odpowiedzialność członka zarządu przy tworzeniu spółki oraz podwyższaniu jej kapitału zakładowego

XI. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu przewidziana w przepisach kodeksu spółek handlowych

XII. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania

XIII. Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów.

Prowadzący

Tomasz Chojnacki
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zapisz się

szkolenie online: 549 zł netto
szkolenie stacjonarne Warszawa: 649 zł netto
Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

09.12.2021

Miejsce:

Szkolenie online: Platforma online

Szkolenie stacjonarne: Warszawa
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto) - szkolenie online

Cena: 649 PLN+23% VAT (798,27 PLN brutto) - szkolenie stacjonarne


Cena online obejmuje:

udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf), certyfikat w formie elektronicznej (pdf).

Cena stacjonarnie obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy oraz lunch.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX: 

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS