Szkolenie online

Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością - przygotowania pracowników sądów do obsługi.


Wykładowca: Radca Prawny Michał Urban, Data: 23.05.2022, Czas trwania: 8.00 – 15.00


Cel szkolenia i program

Korzyści ze szkolenia:

* Spotkanie szkoleniowe z osobą od kilkunastu lat zajmującą się tematyką komunikacji i obsługą  osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia
* Uwrażliwienie na niepełnosprawność, czyli zapoznanie uczestników szkolenia ze statusem prawnym i społecznym osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie
* Przygotowanie uczestnika szkolenia do profesjonalnego kontaktu z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności
* Uzyskanie kompleksowej wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji i obsługi osoby z niepełnosprawnością
* Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością oraz przełamanie stereotypów


Szkolenie: Spotkanie szkoleniowe o kompleksowym charakterze, ujmujące holistycznie zagadnienia niepełnosprawności w kontekście komunikacji z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dające uczestnikowi szkolenia szeroką wiedzę o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie jak i w codziennym życiu. Zrozumienie pojęcia niepełnosprawności przybliżane w czasie szkolenia ułatwia komunikację z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością.   

Forma szkolenia: interaktywna; teoria i zastosowanie tematu w praktyce poprzez pracę na studiach przypadków; każda część szkolenia zawiera case study ułatwiające zrozumienie problemu przez ćwiczenia; czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości, praca warsztatowa.

Grupa docelowa: osoby mające kontakt z osobami niepełnosprawnymi w codziennej pracy: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów.

Cel szkolenia: uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie niepełnosprawności, współpracy z osobami  z niepełnosprawnością.

Program szkolenia

1.    Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności.
2.    Status prawny i społeczny osoby z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność - czyli co? Osoba z niepełnosprawnością – czyli kto?
3.    Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności.  
4.    Jak mówić o niepełnosprawności oraz jak poprawnie odczytywać orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzaje niepełnosprawności.
5.    Zapewnienie dostępności komunikacyjno-informacyjnej w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  - czyli zapewnienie prawidłowej komunikacji w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie praw tych osób.
6.    Case study popełnianych błędów komunikacyjnych w postępowaniach sądowych.  
7.    Savoir-vivre i asertywność wobec osób z niepełnosprawnością - czyli praktyczne zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością. Teoria, praktyka i przykłady z codziennego życia.
- Zasady podstawowe
- Osoby niepełnosprawne intelektualnie  
- Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
- Osoby niesłyszące/niedosłyszące, z zaburzeniami mowy
- Osoby niewidome/niedowidzące
- Osoby niepełnosprawne ruchowo i niskiego wzrostu
- Osoby z epilepsją
- Osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia
- Osoby z chorobami układu pokarmowego
- Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego
- Osoby z chorobami neurologicznymi/z porażeniem mózgowym
- Osoby z innymi schorzeniami, z ukrytą niepełnosprawnością
- Osoby z autyzmem
- Osoby korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika

8.    Dyskusja i pytania.
9.    Podsumowanie szkolenia.

Prowadzący: Radca Prawny Michał Urban

Ukończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2012 ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowska specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Ekspert w zakresie prawa osób z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w największej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami z niepełnosprawnością FUNDACJA INTEGRACJA.  

Zapisz się

399 zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

23.05.2022r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 8.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 9 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS