Szkolenie hybrydowe (online/stacjonarne)

Kodeks Postępowania Cywilnego po ostatnich nowelizacjach.


Wykładowca: SSN dr Helena Ciepła, Data: 21.03.2022, Czas trwania: 9.30 – 15.30


Program szkolenia

1. Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy
2. Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.)
3. Właściwość miejscowa sądu (art.34- 451).
4. Podstawy wyłączenia sędziego
5. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym  
6. Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach
7. Doręczenia elektroniczne
8. Ustne uzasadnienie orzeczenia
9. Przesłanki wydania wyroku zaocznego
10. Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art.1911 k.p.c
11. Zwiększony formalizm postępowania ( np.  art.1301a,2a , 1861,  2031 , 2055
12.  Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia
13. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem     rozpoznawczym (art. 2051.  –2058 k.p.c.).
14. Plan rozprawy
15. Postępowanie między instancyjne
16. Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych
17. Ograniczenie dowodu ze świadków
18.  Prekluzja dowodowa
19. Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń
20. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu
21. Zawarcie umowy dowodowej
22. Inne postępowania odrębne
23. Koszty
24. Kolejne nowelizacje k.p.c. 2020-2021
25. § 6 art.126 został uchylony  z dniem  1 grudnia 2021r. (Dz.U. 2019 poz.55).
26. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.2020 poz.2320)
 Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r.,
27. Art.6946a dodany    z dniem 1 lipca 2021r. (Dz.U 2018, poz.398),
28. Ustawa z dnia 28 maja 2021r. o zmianie  k.p.c. i innych ustaw (Dz.U.2021 poz.1090, której przepisy wprowadzają przetarg i licytację nieruchomości w drodze elektronicznej).
29. Orzecznictwo

Prowadzący: SSN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Zapisz się

Wybierz termin i miejsce szkolenia
21.03.2022 Warszawa - 649 zł netto
21.03.2022 Szkolenie Online - 549 zł netto
Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce:

Platforma online/Warszawa
DataCzas trwania:

21.03.2022 - w godzinach 9.30 – 15.30.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto) - szkolenie online

Cena: 649 PLN+23% VAT (798,27 PLN brutto) - szkolenie stacjonarne

Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy oraz lunch.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


Fax:

22/378 29 50


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS