Katalog szkoleń


Termin gwarantowany

18.10.2021

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Należności sądowe w postępowaniu cywilnym.

Wykładowca: Izabela Piskorska

Termin gwarantowany

18.10.2021

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Należności sądowe w postępowaniu karnym.

Wykładowca: Izabela Piskorska

Termin gwarantowany

22.10.2021

Szkolenie online

Cena: 500 zł

Nowe procedury AML po zmianach od 31 lipca 2021 r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wykładowca: Tomasz Gzela

Termin gwarantowany

25.10.2021

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Postępowanie z dowodami rzeczowymi w sądach powszechnych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

Termin gwarantowany

25.10.2021

Szkolenie online

Cena: 259 zł

Postępowanie związane z zażaleniami poziomymi w sekretariatach wydziałów ksiąg wieczystych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

28.10.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 1499/1599 zł

KREDYTY FRANKOWE 2021 R. – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa. 

Wykładowca: Radca Prawny dr Marcin Jagodziński

29.10.2021

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Postępowanie administracyjne po zmianach wprowadzonych przez ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

04.11.2021

Szkolenie online

Cena: 299 zł

Wybrane zagadnienia w sprawach  cywilnych i handlowych z elementem zagranicznym  -  OZ I/ 1 OZ.

Wykładowca: Magdalena Aksamitowska-Kobos

04.11.2021

Szkolenie online

Cena: 299 zł

Wybrane zagadnienia w sprawach karnych z elementem  zagranicznym – OZ I/1 OZ.

Wykładowca: Magdalena Aksamitowska-Kobos

Termin gwarantowany

05.11.2021

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Wpływ reformy kodeksu postępowania cywilnego na pracę sekretariatów sądowych - nowe zadania.

Wykładowca: Barbara Mstowska

05.11.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 549 zł

Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy pełnomocnika po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku. Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia oraz konieczność zmiany przez pełnomocników taktyki związanej z koncentracją materiału dowodowego wobec zmian procedury cywilnej w zakresie postępowania dowodowego.

Wykładowca: SSO Tomasz Chojnacki

05.11.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 449 zł

Zarządzanie ryzykiem w  systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bhp.

Wykładowca: Ilona Barłowska

08.11.2021

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Wykonywanie orzeczeń sądowych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

08.11.2021

Szkolenie online

Cena: 259 zł

Zasady sporządzania protokołów w postępowaniu sądowym.

Wykładowca: Barbara Mstowska

08.11.2021

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Pisma wydawane przez Wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - warsztat.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

16.11.2021

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Kpa w zakresie trybów nadzwyczajnych na podstawie orzeczeń sądowo-administracyjnych.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

16.11.2021

Szkolenie online

Cena: 549 zł

Prawidłowy sposób formułowania skargi kasacyjnej.

Wykładowca: SSO Tomasz Chojnacki

17.11.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 549 zł

Inwestycje dotyczące sieci uzbrojenia terenu - sieci gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne.

Wykładowca: Błażej Korczak

18.11.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 549 zł

Ochrona praw nabywców lokali i domu jednorodzinnego w nowej ustawie deweloperskiej z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym.

Wykładowca: SSN dr Helena Ciepła

19.11.2021

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianie przepisów.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

19.11.2021

Szkolenie online

Cena: 549 zł

Kodeks postępowania karnego.

Wykładowca: dr hab. Dariusz Świecki

25.11.2021

Szkolenie online

Cena: 449 zł

Egzekucja z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wykładowca: Michał Mikołajczak

25.11.2021

Szkolenie online

Cena: 449/649 zł

Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz.U.2020, poz.1655) i w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa .

Wykładowca: SSN dr Helena Ciepła

29.11.2021

Szkolenie online

Cena: 399 zł


Nowe zadania sekretariatów sądowych, prowadzenie i archiwizacja akt sądowych, pozostałej dokumentacji sądowej oraz nowe standardy obsługi interesantów.

Wykładowca: Barbara Mstowska

06.12.2021

Szkolenie online

Cena: 399 zł


AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg PN-EN ISO 9001:2015.

Wykładowca: Ilona Barłowska

09.12.2021

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Skargi na decyzje administracyjne oraz wnioski o wznowienie postępowania w świetle KPA. Wydawanie decyzji administracyjnych i ich uchylenie, zmiana w świetle KPA i ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz artykuł 83 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

09.12.2021

Szkolenie online

Cena: 549/649 zł

Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów. Reprezentacja spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności oraz związana z tym odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza członków zarządu.

Wykładowca: SSO Tomasz Chojnacki

10.12.2021

Szkolenie online

Cena: 549 zł

Apelacja w procesie karnym.

Wykładowca: dr hab. Dariusz Świecki

Oferta szkolenia zamkniętego

Cena: 399 zł

Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Oferta szkolenia zamkniętego

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego- Dane otwarte i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

Oferta szkolenia zamkniętego

Cena: 279 zł

Wykonywanie przez kuratora sądowego czynności określonej jako obecność kuratora w kontaktach dziecka z rodzicem z uwzględnieniem ciążących na kuratorze obowiązków prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka i życia lub zdrowia osób objętych orzeczeniem sądu.

Wykładowca: Małgorzata Szczerbowska-Kafka

Oferta szkolenia zamkniętego

Cena: 549 zł

Prawo budowlane po ostatnich nowelizacjach. Cel sporządzenia i zakres rozwiązań zamieszczanych w projekcie technicznym.

Wykładowca: Błażej Korczak

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:

534 006 501
534 007 315


FAX: 

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS