Katalog szkoleń


30.07.2021

Szkolenie online

Cena: 249 zł

Zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

4.08.2021

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Uzasadnienie orzeczeń sądowych w procedurze cywilnej, karnej i sądowo-administracyjnej. Wykładowca: dr Iwona Rzucidło

10.08.2021

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

11.08.2021

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Metody redagowania uzasadnienia decyzji administracyjnej – relacja między faktami i prawem. Wykładowca: dr Iwona Rzucidło.

16.08.2021

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Szkolenie online. Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianie przepisów.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

23.08.2021

18.10.2021

Szkolenie online

Cena: 500 zł

AML dla Radców Prawnych i Adwokatów. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wykładowca: Tomasz Gzela

26.08.2021

Szkolenie online

Cena: 349 zł


Apelacja karna – aspekty praktyczne.

Wykładowca: dr Piotr Sierakowski

27.08.2021

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - zagadnienia praktyczne, wybrane orzecznictwo.

Wykładowca: Katarzyna Bajson.

30.08.2021

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Wykonywanie orzeczeń sądowych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

30.08.2021

Szkolenie online

Cena: 259 zł

Zasady sporządzania protokołów w postępowaniu sądowym.

Wykładowca: Barbara Mstowska

31.08.2021

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Doręczenia elektroniczne i wpływ regulacji na procedurę administracyjną i procedurę egzekucji administracyjnej.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

9.09.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 349 zł

Gwarancje procesowe dla oskarżonego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wykładowca: dr Piotr Sierakowski

17.09.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 449 zł

Możliwe odpowiedzi na pytania przedstawione do rozstrzygnięcia Izbie Cywilnej przez Pierwszego Prezesa SN III CZP 11/21 oraz Rzecznika Finansowego III CZP 6/21.

Wykładowca: Sędzia SN dr Helena Ciepła

20.09.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 279 zł

Postępowanie z dowodami rzeczowymi w sądach powszechnych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

20.09.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 259 zł

Postępowanie związane z zażaleniami poziomymi w sekretariatach wydziałów ksiąg wieczystych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

21.09.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 549 zł

Cywilnoprawne aspekty wykonania umowy kredytowej wobec kredytobiorcy w razie jego śmierci.

Wykładowca: Sędzia SN dr Helena Ciepła

21.09.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 599 zł

Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów. Reprezentacja spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności oraz związana z tym odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza członków zarządu.

Wykładowca: Tomasz Chojnacki

21.09.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 399 zł

RODO w działaniach kuratorów sądowych - dopuszczalne działania, wywiady, ryzyka. Wytyczne organu nadzorczego.

Wykładowca: dr Joanna Łukaszyk

22.09.2021

Szkolenie online

Cena: 549 zł

Geodezja w procesie inwestycyjnym po dużej nowelizacji w 2020 r.

Wykładowca: Błażej Korczak

24.09.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 279 zł

Eksmisja z lokalu mieszkalnego - podstawa prawna, praktyka, orzecznictwo.

Wykładowca: Katarzyna Bajson.

27.09.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 399 zł

Wpływ reformy kodeksu postępowania cywilnego na pracę sekretariatów sądowych - nowe zadania.

Wykładowca: Barbara Mstowska

5.10.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 349 zł

Przestępstwa przeciw rodzinie i opiece.

Wykładowca: dr Piotr Sierakowski

06.10.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 549 zł

Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki kapitałowej. 

Wykładowca: SSO Tomasz Chojnacki.

08.10.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 449 zł

Nowy model orzekania kary łącznej wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniem o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) [tzw. Tarcza 4.0]. 

Wykładowca: Sędzia SN dr hab. Dariusz Świecki.

15.10.2021

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Wykonywanie przez kuratora sądowego czynności określonej jako obecność kuratora w kontaktach dziecka z rodzicem z uwzględnieniem ciążących na kuratorze obowiązków prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka i życia lub zdrowia osób objętych orzeczeniem sądu.

Wykładowca: Małgorzata Szczerbowska-Kafka

05.11.2021

Szkolenie hybrydowe

Cena: 549 zł

Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy pełnomocnika po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku. Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia oraz konieczność zmiany przez pełnomocników taktyki związanej z koncentracją materiału dowodowego wobec zmian procedury cywilnej w zakresie postępowania dowodowego.

Wykładowca: SSO Tomasz Chojnacki.

Termin w ustaleniu

Szkolenie online

Cena: 349 zł


Nowe rozwiązania w egzekucji administracyjnej z perspektywy wierzyciela z uwzględnieniem zmian dotyczących e-TW oraz zasad doręczeń elektronicznych - stan prawny na 1.07.2021r.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

Termin w ustaleniu

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak.

Termin w ustaleniu

Szkolenie online

Cena: 399 zł


Nowe zadania sekretariatów sądowych, prowadzenie i archiwizacja akt sądowych, pozostałej dokumentacji sądowej oraz nowe standardy obsługi interesantów.

Wykładowca: Barbara Mstowska

Termin w ustaleniu

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Skargi na decyzje administracyjne oraz wnioski o wznowienie postępowania w świetle KPA. Wydawanie decyzji administracyjnych i ich uchylenie, zmiana w świetle KPA i ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz artykuł 83 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Termin w ustaleniu

Szkolenie online

Cena: 399 zł


Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w sądach - szkolenie dla pracowników administracji sądowej.

Wykładowca: dr Joanna Łukaszyk

Termin w ustaleniu

Szkolenie hybrydowe

Cena: 279 zł

Zarządzanie antykorupcyjne.

Wykładowca: Magdalena Gzela.

Termin w ustaleniu

Szkolenie hybrydowe

Cena: 279 zł

Pisma wydawane przez Wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - warsztat.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

8.07.2021

Termin w ustaleniu

Cena: 399 zł

Ochrona danych osobowych w kadrach - jakie dane można przetwarzać? Rodo w zatrudnieniu i rekrutacji w sądach z uwzględnieniem ostatnich zmian prawa pracy. Dobre praktyki, wytyczne organu nadzorczego.

Wykładowca: dr Joanna Łukaszyk

Termin w ustaleniu

Szkolenie hybrydowe

Cena: 399 zł

Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami – zagadnienia praktyczne. Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:

534 006 501
534 007 315


FAX: 

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS