Szkolenie online

Inwestycje dotyczące sieci uzbrojenia terenu - sieci gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne.


Wykładowca: Błażej Korczak, Data: 17.11.2021, Czas trwania: 10.00 – 16.00


Program szkolenia

•    Schemat procesu inwestycyjnego – omówienie najważniejszych etapów procesu inwestycyjnego
o    System ogólny – inwestowanie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
o    Rozwiązania szczególne – inwestowanie na podstawie specedecyzji
- wskazanie różnic i podobieństw oraz zależności
•    Podstawowe pojęcia  
o    cel publiczny
o    inwestycja celu publicznego
o    obiekt liniowy
o    definicje sieci i przyłącza w poszczególnych „branżach”
o    różne rodzaje „stref” wokół sieci uzbrojenia terenu
•    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
o    przedsięwzięcia dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
o    opisanie dwóch wariantów postępowania – z raportem środowiskowym i bez

Przerwa – 15 minut

•    Ustalenie lokalizacji inwestycji
o    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – kiedy inwestowanie na podstawie planu jest konieczne, charakterystyka lokalizowania obiektów liniowych w planie
o    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – dwa warianty postępowania, przesłanki wydania, najważniejsze elementy postępowania
o    specedecyzje lokalizacyjne – przesłanki stosowania, najważniejsze elementy postępowania
o    lokalizacja sieci na podstawie planu lub decyzji – najważniejsze różnice i ich konsekwencje

Przerwa – 30 minut

•    Nabycie praw do nieruchomości
o    Prawo własności, a lokalizacja inwestycji; ograniczenie i pozbawienie prawa do nieruchomości oraz jego skutki
o    Weryfikacja prawa do nieruchomości na etapie „budowlanym” – najważniejsze zagadnienia
o    Służebność przesyłu
o    Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – różne przesłanki i zakresy ograniczeń
o    Wynagrodzenie, a odszkodowanie – podstawowe różnice
Przerwa – 15 minut
•    Prawo budowlane – zagadnienia związane z sieciami uzbrojenia terenu
o    Definicja budowy i przebudowy – regulacje dla różnych sieci
o    Obszar oddziaływania obiektu – kto jest stroną postępowania w sprawie pozwolenia
o    Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie – przegląd przepisów dotyczących sieci
•    Projekt budowlany
o    jakie są deklarowane cele wprowadzenia zmian w strukturze projektu budowlanego
o    części składowe projektu budowlanego, w tym wyjaśnienie na czym polega specyfika projektu technicznego
o    nowe rozporządzenie dotyczące zakresu projektu budowlanego – omówienie najważniejszych zmian
o    Projekt budowlany, a projekt wykonawczy
•    Istotne odstąpienie od projektu budowlanego
o    omówienie przesłanek powodujących zaliczenie odstąpienia jako istotnego
o    rola projektanta przy określeniu charakteru odstąpienia
o    skutki nielegalnego dokonania istotnego odstąpienia
•    Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
o    zmiany w procedurze zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych
o    projekt techniczny w czasie prowadzenia robót oraz zasady wprowadzania w nim zmian
o    zmiany w sposobie prowadzenia dziennika budowy
•    Sporządzenie mapy do celów projektowych
o    Zawartość mapy do celów projektowych
o    Zgłoszenie pracy geodezyjnej - procedura

Prowadzący

Błażej Korczak

Radca Prawny. Przez wiele lat pracował w ministerstwach odpowiedzialnych za sprawy budownictwa, planowania przestrzennego i geodezji. Współautor wielu propozycji zmian ustawowych dotyczących planowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz geodezji i kartografii. Koordynował prace nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Autor szeregu artykułów dotyczących prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego, w szczególności dotyczących nowelizacji prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego wprowadzonych w 2020 r.

Zapisz się

549zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

17.11.2021r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS