Szkolenie online

Gwarancje procesowe dla oskarżonego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


Wykładowca: dr Piotr Sierakowski, Data: 9.09.2021, Czas trwania: 9.00 – 12.00


Adresaci szkolenia: prawnicy praktycy – adwokaci, radcy prawni, pracownicy organów administracji publicznej państwowej i samorządowej, aplikanci adwokaccy i radcowscy, pracownicy kancelarii prawnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony praw człowieka, studenci prawa, wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Program szkolenia

1. Ogólna charakterystyka ETPCz i znaczenie jego orzecznictwa dla wewnętrznego porządku prawnego państw członkowskich Rady Europy. Zarys postępowania przez ETPCz. Znaczenie wyroku ETPCz w konkretnej sprawie.
2. Prawo do obrony sensu largo.
3. Prawo do swobody wypowiedzi.
4. Prawo do milczenia.
5. Prawo do korzystania z pomocy tłumacza.
6. Prawo do wolności oraz do ochrony przed bezprawnym jej pozbawieniem.
7. Prawo do ochrony przed stosowaniem tortur oraz poniżającego traktowania.
8. Prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd.
9. Prawo do sprawnego postępowania.
10. Prawo do skorzystania ze środków odwoławczych od zapadłych w toku postępowania orzeczeń.
11. Podsumowanie.

Prowadzący

dr Piotr Sierakowski

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa, doktor nauk prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach prawa karnego, prawa medycznego oraz prawa ochrony środowiska. Wieloletni sędzia wydziałów karnych oraz wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego oraz wydziału odwoławczego sądu okręgowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego. Prelegent na konferencjach naukowych. Wykładowca akademicki. Tłumacz z języków angielskiego i niemieckiego. Posługuje się również językiem francuskim.

Zapisz się

349zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

09.09.2021

Miejsce:

Platforma online
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 12.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto)


Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS