Szkolenie online

Geodezja w procesie inwestycyjnym po dużej nowelizacji w 2020 r.


Wykładowca: Błażej Korczak, Data: 22.09.2021, Czas trwania: 10.00 – 16.00


Program szkolenia

10.00 – 11:00 Proces inwestycyjny – wprowadzenie (1 godz.)

•    Schemat procesu inwestycyjnego – omówienie najważniejszych etapów procesu inwestycyjnego w przypadku inwestowania na podstawie:
o    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
o    decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
o    specedecyzji
- wskazanie różnic i podobieństw oraz zależności
•    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
o    przedsięwzięcia dla których decyzja jest wymagana
o    opisania dwóch wariantów postępowania – z raportem i bez
•    Ustalenie lokalizacji inwestycji
o    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
o    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
o    specedecyzja lokalizacyjna  
o    zezwolenie na realizację inwestycji (lokalizacja + zatwierdzenie projektu)

Przerwa – 10 minut
11.10 – 12:40 Proces inwestycyjny – Prawo budowlane (1,5 godz.)

•    Uczestnicy procesu budowlanego i relacje pomiędzy nimi
o    Rola inwestora
o    Rola projektanta
o    Rola kierownika budowy
o    Rola pozostałych uczestników
•    Projekt budowlany
o    Części składowe projektu budowlanego, w tym wyjaśnienie na czym polega specyfika projektu technicznego
o    Projekt budowlany, a projekt wykonawczy
•    Pozwolenie na budowę
o    Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
o    Obszar oddziaływania inwestycji
o    Zadania organu wydającego pozwolenie
•    Zgłoszenie budowlane
o    charakter prawny zgłoszenia – brak stosowania kpa
o    procedura postępowania ze zgłoszeniem
•    Istotne odstąpienie od projektu budowlanego
o    Przyczyny podziału odstąpienia na istotne i nieistotne
o    Istotne odstąpienie w Prawie budowlanym i w „specustawie gazowej”
o    Działania organów nadzoru w przypadku stwierdzenia istotnego odstąpienia
•    Przystąpienie do użytkowania
o    Zadania organu nadzoru budowlanego
o    Zawiadomienie o zakończeniu robót, a pozwolenie na użytkowanie

Przerwa – 30 minut
13:10 – 13:40 wprowadzenie do tematyki geodezji

•    Najważniejsze pojęcia dotyczące geodezji
•    Najważniejsze zmiany ustawowe przed 2020 r.
•    Stan prawny na początku 2020 r. i podstawowe problemy
•    Zmiany dokonane w 2020 r. i ich ocena


13:40 – 14:30 Czynności geodety w procesie budowlanym

•    Sporządzenie mapy do celów projektowych
o    Osoby i organy uczestniczące w procedurze
o    Zawartość mapy do celów projektowych
o    Zgłoszenie pracy geodezyjnej - procedura
o    Opracowanie mapy przez geodetę – czynności obowiązkowe i fakultatywne
o    Weryfikacja wyniku prac geodezyjnych przez organ SGiK
o    Uwierzytelnienie – przyczyny wprowadzenia i usunięcia z ustawy
o    Mapa do celów projektowych jako utwór
•    wytyczanie obiektów budowlanych
•    Inwentaryzacja powykonawcza

o    czynności obowiązkowe i fakultatywne

Przerwa – 20 minut
14:50 – 16:00 Procedury geodezyjne wpływające na proces inwestycyjny

•    Narada koordynacyjna
o    ZUD – dawna regulacja, która wciąż oddziałuje na rzeczywistość
o    Cel przeprowadzenia narady
o    Najważniejsze elementy procedury
o    Skutki sprzeciwu uczestnika narady
•    Ewidencja gruntów i budynków
o    Informacje przetwarzane w EGIB
o    Dostęp do danych zawartych w EGIB
o    Numer księgi wieczystej jako dana osobowa
o    Sposoby aktualizacji EGiB – przesłanki i procedura
•    Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
o    Zawartość GESUT
o    Sposoby aktualizacji
o    Obiekty niepodlegające inwentaryzacji geodezyjnej
•    Pozyskiwanie danych z PZIGK

Prowadzący

Błażej Korczak

Radca Prawny. Przez wiele lat pracował w ministerstwach odpowiedzialnych za sprawy budownictwa, planowania przestrzennego i geodezji. Współautor wielu propozycji zmian ustawowych dotyczących planowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz geodezji i kartografii. Koordynował prace nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Autor szeregu artykułów dotyczących prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego, w szczególności dotyczących nowelizacji prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego wprowadzonych w 2020 r.

Zapisz się

549zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

22.09.2021r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS