Szkolenie online

E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.


Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, Data: 29.11.2021/09.12.2021, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Cel szkolenia

Ustawa z 18 listopada 2020 r. o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, dokonując redefinicji standardów wymiany korespondencji i zastępując – przynajmniej w odniesieniu do podmiotów publicznych – korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi. Znaczna część przepisów tej ustawy wejdzie w życie 5 października 2021 r. na mocy ustawy z 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Natomiast od 5 lipca 2022 r. powstanie obowiązek stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, które mają związek z doręczaniem korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego bądź publicznej usługi hybrydowej. Powyższe przepisy mają zastosowanie w  organach administracji publicznej.

Ustawą o doręczeniach elektronicznych dokonano zmian niektórych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Świadomość tych zmian oraz prawidłowe stosowanie nowych bądź znowelizowanych przepisów jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w tym także dla skutecznego doręczania pism w toku postępowania a przede wszystkim prawidłowego doręczenia decyzji administracyjnej rozstrzygającej sprawę indywidualną, a tym samym skutecznego wejścia takiej decyzji do obrotu prawnego, od czego uzależniona jest wykonalność tego aktu administracyjnego. Wiedza ta zatem jest niezbędna dla każdego pracownika organu administracji publicznej, tym bardziej że to właśnie ten pracownik podlega indywidualnej odpowiedzialności za rażące naruszenie prawa. Brak tej wiedzy może rodzić znaczące negatywne skutki.  Dlatego też szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów władzy publicznych stosujących przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Podczas szkolenia, na które Państwa zapraszam, zostaną wyjaśnione najważniejsze zagadnienia dotyczące e-doręczeń w kontekście regulacji zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, wskazane zostanie właściwe stosowanie i prawidłowa wykładnia przepisów z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących e-administracji oraz środków komunikacji elektronicznej


Program szkolenia

(kliknij na moduł aby rozwinąć)

I. E- administracja a ustawa o doręczeniach elektronicznych

II. Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym

III. E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym według nowych rozwiązań

X. Zmiany dokonane ustawą o doręczeniach elektronicznych w pozostałych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego i ich konsekwencje

Prowadzący: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Radca prawny, doktor prawa, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Instytucie Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 60 publikacji naukowych.

Tylko w latach 2010-2020 przeprowadziła ponad 400 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym m.in. dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie oraz oddziałów NFZ w Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, Łodzi, Włocławku, Grudziądzu, Bydgoszczy i Gdańsku, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Warszawie, Starostw Powiatowych w Poznaniu, Tomaszowie Mazowieckim i Łasku, Urzędów Gmin w Ujeździe, Kleszczowie, Lubochni, Aleksandrowie i Lutomiersku oraz pracowników licznych urzędów pracy w tym np. dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego, dolnośląskiego czy warmińsko-mazurskiego.

Zapisz się

399zł netto

29.11.2021
09.12.2021
Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

29.11.2021/09.12.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS