Szkolenie online.

Doręczenia elektroniczne i wpływ regulacji na procedurę administracyjną i procedurę egzekucji administracyjnej.


Wykładowca: Małgorzata Czartoryska, Data: 31.08.2021, Czas trwania: 9.00 – 14.00


Cel szkolenia i program

Adresat szkolenia: pracownicy administracji publicznej w praktyce stosujący rozwiązania omawianej ustawy- Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych - archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej itp.


Cele i korzyści: Przedstawienie regulacji dotyczących ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, związanych z wejściem w życie tej ustawy.

Poznanie obowiązków podmiotów publicznych, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Omówienie kwestii wyłączeń spod doręczeń, konsekwencji wynikających z wpisania adresu do bazy adresów elektronicznych.

Przedstawienie regulacji dotyczących publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji, administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych.

Wskazanie zakresu odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematyką szkolenia.

Metodyka: wykład, case study, dyskusja.

Materiał: prezentacja.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna - założenia  ustawy o doręczeniach elektronicznych, cel i przedmiot regulacji i wyłączenia spod jej przepisów.

2.  Usługi zaufania E-IDAS a doręczenie elektroniczne.

3.  E- PUAP a nowa skrzynka do  doręczeń elektronicznych - ewolucja procesu .

4. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa.

5. Definicja dokumentu elektronicznego, elektronicznego dowodu doręczenia, wysłania.

6. Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych – obowiązki organów administracji publicznej.

7. Skrzynka do doręczeń i adres do doręczeń.

8. Baza adresów elektronicznych.

9. E- identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z ePUAP)

10. Operator wyznaczony – kto nim jest, nowe role i obowiązki .

11. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

12. Zasady odpowiedzialności operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.

13. Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych

14. Zmiany wdrożone do regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego (wejście w życie 1.07.2021r.- art. 14, 33,35,37,39,391,,393 ,394  i kolejne.

15. Zmiany wdrożone do regulacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 1.07.2021- art. 17 c, art. 26§ 5c i §5d.

Prowadzący

Małgorzata Czartoryska

prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

Zapisz się

349zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

31.08.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 14.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Cena: 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto) - szkolenie online

Cena: 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto) - szkolenie stacjonarne


Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS