Szkolenie hybrydowe (online/stacjonarne)

Dochodzenie roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych w praktyce z bankowymi propozycjami ugodowymi. Aktualne orzecznictwo.


Wykładowca: SSN dr Helena Ciepła, Data: 11.03.2022, Czas trwania: 9.30 – 16.30


Program szkolenia

1.  Zawarcie umowy o tzw. kredyt frankowy indeksowany bądź denominowany.
2.  Abuzywne klauzule walutowe.
3.  Eliminacja klauzuli abuzywnej, a dalsze obowiązywanie umowy.
4.  Znaczenie dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L 1993/95/29).
5.  Znaczenie wyroku TSUE z 3.10.2019r. w sprawie C-260/18 dla dochodzenia roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych.
6.  Zawarcie aneksu do umowy zgodnie z ustawą antyspreadową i spłata kredytu w walucie obcej.
7.  Powództwo o stwierdzenie nieważności umowy ( o unieważnienie umowy).
8.  Powództwo o odfrankowienie umowy.
9.  Odfrankowienie umowy kredytowej a stwierdzenie jej nieważności.
10. Wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia.
11.  Zawezwanie do próby ugodowej, a przedawnienie roszczenia z tzw. Umów kredytów frankowych w stanie prawnym od 21.8.2019r.
12.  Dopuszczalność dochodzenia roszczenia po całkowitej spłacie kredytu.
13.  Postawienie przez Bank kredytu w stan wymagalności.
14.  Unieważnienie umowy a bezpodstawne wzbogacenie.
15.  Unieważnienie umowy a powstanie roszczenia kredytodawcy o wynagrodzenie za korzystanie z kredytu.
16.  Sądowe orzeczenia frankowe za rok 2021, a bankowe propozycje ugodowe. Orzecznictwo.

Prowadzący: SSN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Zapisz się

Wybierz termin i miejsce szkolenia
11.03.2022 Warszawa - 649 zł netto
11.03.2022 Szkolenie Online - 549 zł netto
Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce:

Platforma online/Warszawa
DataCzas trwania:

11.03.2022 - w godzinach 9.30 – 16.30.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto) - szkolenie online

Cena: 649 PLN+23% VAT (798,27 PLN brutto) - szkolenie stacjonarne

Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy oraz lunch.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


Fax:

22/378 29 50


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS