Szkolenie online

Dochodzenie należności w postępowaniu komorniczym.


Wykładowca: Michał Mikołajczak, Data: 18.02.2022, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Adresaci szkolenia:


1) pracownicy organów egzekucyjnych (urzędy skarbowe, ZUS), którzy zajmują się dochodzeniem należności publicznoprawnych,
2) prawnicy (adwokaci, radcy prawni, sędziowie) zainteresowani uzyskaniem praktycznej wiedzy o egzekucji z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem kilkunastu praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z dochodzeniem należności w postępowaniu komorniczym.
W szkoleniu zostaną także wykorzystane zanonimizowane, autentyczne materiały z postępowań egzekucyjnych takie jak: wniosek o wszczęcie egzekucji, zawiadomienia komornicze, plan podziału.
Oczywiście, istnieje możliwość opracowania przeze mnie testu sprawdzającego wiedzę uczestników szkolenia, który byłby dostępny, np. na platformie szkoleniowej.

Korzyści ze szkolenia:


1) zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji komorniczej,
2) ograniczenie zarzutów ze strony dłużników składanych w związku z nieprawidłowościami w zakresie dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym,
3) usprawnienie pracy i oszczędność czasu osób podejmujących czynności związane z dochodzeniem należności,
4) dbałość o wizerunek podmiotu dochodzącego należności – lepsze postrzeganie wierzyciela przez dłużników oraz innych uczestników postępowania egzekucyjnego.

Program szkolenia

1.     Źródła prawa egzekucyjnego (właściwe przepisy)
2.     Tytuł wykonawczy – podstawa prowadzenia egzekucji
     
  1)     Tytuły egzekucyjne
        2)     Klauzula wykonalności
        3)     Dochodzenie roszczeń przeciwko małżonkom, spadkobiercom, wspólnikom
        4)     Dochodzenie roszczeń przeciwko dłużnikom przebywającym na stałe za granicą
        5)     Koszty postępowania sądowego
3.     Wszczęcie egzekucji
       
1)     Wybór komornika
        2)     Treść wniosku o wszczęcie egzekucji
        3)     Złożenie wykazu majątku przez dłużnika
        4)     Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika (Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych, Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych, Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, itp.)
        5)     Koszty komornicze
        a)     Wydatki
        b)     Opłaty komornicze
4.     Kurator dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
5.     Ograniczenia egzekucji
       
1)     Ogólne
        2)     Ograniczenia dotyczące rolników prowadzących gospodarstwo rolne
6.     Omówienie wybranych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych:
     
  1)     Egzekucja z ruchomości
        2)     Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
        3)     Egzekucja z rachunków bankowych
        4)     Egzekucja z innych wierzytelności
        5)     Egzekucja z innych praw majątkowych
        6)     Egzekucja z nieruchomości
7.      Podział sumy uzyskanej z egzekucji
       
1)     Zasady podziału sum uzyskanych z egzekucji
        2)     Ocena poprawności sporządzonego planu podziału
        3)     Zarzuty przeciwko planowi podziału
8.      Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
9.      Zawieszenie, umorzenie, zakończenie postępowania egzekucyjnego

Prowadzący

Michał Mikołajczak - radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa bankowego oraz egzekucyjnego, współpracownik renomowanych poznańskich kancelarii prawnych zajmujących się m.in. obsługą prawną banków, a od 2009 r. twórca własnej kancelarii radcy prawnego, autor licznych szkoleń oraz komentarzy praktycznych publikowanych w Systemie Informacji Prawnej LEX, doświadczony i uznany trener (ponad 80 przeprowadzonych szkoleń).

Zapisz się

399zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce:

Platforma online
DataCzas trwania:

18.02.2022 - w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


Fax:

22/378 29 50


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS