Szkolenie online

Aspekty praktyczne zasądzania kosztów postępowania dla stron, świadków i biegłych w postępowaniu cywilnym.


Wykładowca: SSR Marcin Bik, Data: 29.04.2022, Czas trwania: 9.00 – 15.00
Program szkolenia

(kliknij na moduł aby rozwinąć)

1. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu jako reguła, uzupełniona zasadami kompensacji, słuszności i zawinienia.

2. Zasada kompensaty kosztów procesu (art. 100 k.p.c.).

3. Zasada zawinienia (art. 101 k.p.c.) – przesłanki zastosowania.

4. Zwolnienie od kosztów procesu na zasadzie słuszności (art. 102 k.p.c.);

5. Koszty podróży, utracony zarobek lub dochód:

6. Wynagrodzenie biegłego:

7.  Odsetki od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu (art. 98 § 11 i 12 k.p.c.);

8. Zasądzenie od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego zwrotu kosztów wywołanych ich rażącą winą;

9. Koszty procesu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prowadzący: Marcin Bik

Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;  jest autorem publikacji z zakresu postępowania cywilnego, kosztów sądowych, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Zapisz się

449/336,75zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

29.04.2022

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto)
Cena po RABACIE: 336,75 PLN+23% VAT (414,20 PLN brutto)
Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS