Szkolenie online

Apelacja w procesie karnym.


Wykładowca: dr hab. Dariusz Świecki, Data: 13.12.2021, Czas trwania: 9.00 – 15.00

 


Program szkolenia

1.    Zakres przedmiotowy i podmiotowy wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.
2.    Formularzowa forma uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji (art. 99a k.p.k.).
3.    Treść formularzowego uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji jako przedmiot badania podstaw do wniesienia apelacji i formułowania zarzutów odwoławczych.
4.    Zwrot uzasadnienia sądu pierwszej instancji do uzupełnienia (art. 449a § 1 k.p.k.) i dopuszczalność postawienia nowych zarzutów odwoławczych –
art. 449a § 3 k.p.k.
5.    Ograniczenie dopuszczalności zarzutów odwoławczych – art. 378a § 4 k.p.k., art. 427 § 3a k.p.k. i art. 447 § 6 k.p.k.
6.    Uchybienia sądu pierwszej instancji dotyczące przeprowadzania dowodów jako podstawa zarzutu odwoławczego w kwestii:

- podstawy oddalenia wniosku dowodowego – art. 170 § 1 pkt 6 i art. 170 § 1a k.p.k.
- odstąpienia od wezwania świadków na rozprawę - art. 350a i art. 391 § 1 k.p.k.
- pozostawienia wniosku dowodowego bez rozpoznania - art. 368 § 2 k.p.k.
- ujawnienia bez odczytania protokołów i dokumentów - art. 405 § 2 i 3 k.p.k.
- odstąpienia od odczytania dokumentów - art. 394 k.p.k.
7.    Uchybienia sądu pierwszej instancji dotyczące przebiegu postępowania jako podstawa zarzutu odwoławczego w kwestii:
- udziału stron w rozprawie i posiedzeniu – art. 117 § 3a k.p.k.
- przeprowadzenia postępowania dowodowego na rozprawie głównej pomimo usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub obrońcy –art. 378a k.p.k.
8.    Uproszczona forma promulgacji orzeczenia jako warunek istnienia substratu zaskarżenia – art. 100 § 1a k.p.k. i art. 418 § 1b k.p.k. oraz przepisy art. 100 § 1 k.p.k. i art. 418 § 3 k.p.k.
9.    Termin do wniesienia apelacji.
10.    Warunki formalne apelacji.
11.    Przymus adwokacko – radcowski .
12.    Zakres zaskarżenia i wniosek odwoławczy.
13.    Budowa zarzutów odwoławczych.

– obraza prawa materialnego - art. 438 pkt 1 i 1a k.p.k.
– obraza przepisów procesowych - art. 438 pkt 2 k.p.k.
– błąd w ustaleniach faktycznych – art. 438 pkt 3 k.p.k.
– rażąca niewspółmierność środków reakcji karnej lub niewłaściwe ich zastosowanie lub niezastosowanie – art. 438 pkt 4 k.p.k.
14.    Reguły ne peius – art. 454 § 1 k.p.k. i zakaz reformationis in peisu (art. 434 § 1 k.p.k.).

Prowadzący

Dariusz Świecki
Sędzia Sądu Najwyższego, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat orzekał w sprawach karnych w sądach I i II instancji, a także prowadził szkolenia aplikantów sądowych i adwokackich. Jest autorem licznych artykułów i głos z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego skarbowego, a także monografii Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym oraz książki: “Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych”.

Zapisz się

549zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

13.12.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 549 PLN+23% VAT 675,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS