telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku „ o zmianie kodeksu postępowania cywilnego”  

10.10.2017 (wtorek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

I. Informatyzacja postępowania cywilnego.

1. Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną

a. obowiązek składania pism w systemie teleinformatycznym a dokonanie wyboru takiej formy składania pism,

b. osoby uprawnione do dokonania wyboru formy korespondencji z sądem,

c. konsekwencje zastosowania systemu teleinformatycznego dla stron i sądu,

d. pełnomocnictwo składane drogą elektroniczną,

e. załączniki składane drogą elektroniczną,

f. kwestie związane z uiszczaniem opłaty w przypadku stosowania systemu teleinformatycznego.

2. Doręczenie pism procesowych drogą elektroniczną

a. korespondencja z sądem,

b. korespondencja pomiędzy stronami i ich pełnomocnikami,

c. pozostawianie pism ze skutkiem doręczenia,

d. potwierdzenie otrzymania doręczenia drogą elektroniczną.

3. Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych.

a. przeprowadzenie posiedzenia „na odległość”,

b. możliwość utrwalenia przebiegu posiedzenia przez strony.

II. Uproszczenie procedury cywilnej.

1. Odformalizowanie wezwań stron i świadków przez sąd.

2. Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych na posiedzeniu niejawnym

a. przesłanki do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym,

b. wyrok na posiedzeniu niejawnym a możliwość wydania wyroku zaocznego.

3. Złagodzenie przepisów dotyczących wyłączenia sędziego

a. wyłączenie sędziego na wniosek,

b. wyłączenie sędziego z urzędu.

4. Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych przez referendarzy sądowych.

5. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

a. umorzenie postępowania na wniosek powoda,

b. uzupełnienie opłaty od pozwu,

c. sprecyzowanie zakresu w jakim sprzeciw od nakazu zapłaty podlega uzupełnieniu.

III. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym i konsekwencje z tego wynikające dla postępowania cywilnego.

1. Forma dokumentowa, elektroniczna i papierowa.

2. Dokument jako nośnik informacji.

3. Cechy dokumentu.

4. Rodzaje dokumentów na gruncie kodeksu cywilnego.

5. Konsekwencje wprowadzenia formy dokumentacji do kodeksu cywilnego.

IV. Zmiany w postępowaniu mediacyjnym zmierzające do popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporu.

1. Obowiązek wskazania w pozwie prób polubownego rozwiązania sporu.

2. Ekonomiczne zachęty do prowadzenia mediacji

a. koszty mediacji a koszty sądowe,

b. zasady zwrotu opłaty sądowej,

c. wpływ mediacji na ustalanie wysokości kosztów pełnomocnika i stron postępowania.

3. Nowa pozycja mediatora.

4. Wszczęcie mediacji a przedawnienie roszczeń.

5. Różnice pomiędzy spotkaniem informacyjnym a posiedzeniem niejawnym w sprawie mediacji.

6. Zmiany w postępowaniu ze skargi o udzielenie wyroku sadu polubownego.

7. Zmiany w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

Prowadzący

Tomasz Chojnacki

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word