telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r. – szkolenie praktyczne

25.09.2017 (poniedziałek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Szkolenie przedstawia zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.

Przedmiotem szkolenia jest nie tylko przedstawienie nowych rozwiązań prawnych, ale i przedstawienie ich praktycznego stosowania w postępowaniach administracyjnych. Szkolenie łączy formę wykładu z warsztatami przedstawiającymi stosowanie nowych przepisów. Uczestnicy będą wspólnie z prowadzącym pracować nad rozwiązaniem zadań problemowych, opracowanych na potrzeby szkolenia.

Program:

1. Nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego
1.1 Wyważenie interesów stron postępowania i rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
1.2 Współdziałanie organów administracji publicznej w zakresie wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy
1.3 Równe traktowanie stron i utrwalona praktyka organów administracji
1.4 Poszerzenie zasady ugodowego załatwiania spraw

2. Terminowość załatwiania spraw
2.1 Ponaglenie – obowiązki organów administracji
2.2 Rozpoznanie ponaglenia

3. Doręczenie decyzji poprzez obwieszczenie
3.1 Możliwość stosowania doręczenia przez obwieszczenie na zasadach ogólnych
3.2 Udostępnienie odpisu rozstrzygnięcia na wniosek strony
3.3 Poszukiwanie stron przez obwieszczenie
3.4 Zadanie problemowe – stosowanie przepisów o doręczeniach

4. Postępowanie wyjaśniające
4.1 Obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek decyzji pozytywnej
4.2 Zmiany w zakresie współdziałania organów administracji
4.3 Treść decyzji administracyjnej
4.4 Zrzeczenie się prawa do odwołania i wykonalność decyzji organu I instancji
4.5 Zadanie problemowe – postępowanie wyjaśniające

5. Postępowanie mediacyjne
5.1 Skierowanie sprawy do mediacji
5.2 Przeprowadzenie mediacji
5.3 Zakończenie mediacji
5.4 Koszty mediacji
5.5 Zadanie problemowe – mediacja z udziałem uczestników szkolenia

6. Milczące załatwienie sprawy
6.1 Konstrukcja milczącego załatwienia sprawy
6.2 Data milczącego załatwienia sprawy
6.3 Potwierdzenie milczącego załatwienia sprawy
6.4 Zadanie problemowe – milczące załatwienie sprawy

7. Postępowanie przed organem odwoławczym
7.1 Postępowanie dowodowe przed organem odwoławczym
7.2 Możliwość wydania decyzji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.
7.3 Zaskarżenie decyzji kasatoryjnej (art. 138 § 2 k.p.a.)

8. Pozostałe zmiany w K.p.a. i innych przepisach
8.1 Postępowanie uproszczone
8.2 Administracyjne kary pieniężne
8.3 Europejska współpraca administracyjna

Prowadzący

Radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym.  Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613, 77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.