telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Zgoda inwestycyjna w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym

09.04.2018 (poniedziałek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Program:

1. Wstęp

2. System aktów planowania przestrzennego w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym

3. Zakres zgody inwestycyjnej

4. Wymogi wniosku o zgodę inwestycyjną

5. Usuwanie braków wniosku o zgodę inwestycyjną

6. Zakres badania sprawy o udzielenie zgody inwestycyjnej

7. Przesłanki udzielenia zgody inwestycyjnej

8. Przesłanki odmowy udzielenia zgody inwestycyjnej

9. Zgoda inwestycyjna w formie milczącego zakończenia postępowania

10. Zmiana zgody inwestycyjnej

11. Udzielenie zgody inwestycyjnej na obszarze, na którym nie obowiązuje plan miejscowy

12. Postępowanie administracyjne w sprawie zgody inwestycyjnej

13. Zgoda inwestycyjna a tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego

14. Postępowanie sądowoadministracyjne dotyczące zgody inwestycyjnej

15. Utrata zgody inwestycyjnej a roszczenia odszkodowawcze

16. Podsumowanie

Prowadzący

Radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym.  Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613, 77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.