telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Zasady tworzenia prawa i technika legislacyjna (prawodawcza).

 22-23.11.2018 r. (czwartek-piątek) 

 godz: 16.00-20.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Cel szkolenia:

- Zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi zasad tworzenia prawa i procesu legislacyjnego
- Przedstawienie praktycznych aspektów opracowywania aktów normatywnych na przykładzie ustawy, rozporządzenia i zarządzenia

 

Program:

CZĘŚĆ I – Zasady tworzenia prawa
1. Charakterystyka źródeł prawa
2. Zasady prawidłowej/przyzwoitej legislacji
3. Podstawowe element procedury ustawodawczej
4. Ogłaszanie aktów normatywnych

CZĘŚĆ II – Rządowy proces legislacyjny
Regulamin pracy Rady Ministrów
- wymagania dotyczące opracowania dokumentu rządowego – uzasadnienie, osr, tabela zgodności, odwrócona tabela zgodności
- etapy prac legislacyjnych – uzgodnienia, Komisja prawnicza, komitety

CZĘŚĆ III Zasady techniki prawodawczej
1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka zasad
3. Typowe środki techniki prawodawczej

CZĘŚĆ IV Budowa aktu normatywnego
1. Systematyka ustawy
- tytuł ustawy
- omówienie poszczególnych przepisów ustawy
- systematyzacja przepisów ustawy
- przepis upoważniający

CZĘŚĆ V – Budowa aktu normatywnego - cd.
2. Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy
- zakres regulacji
- oznaczenie i systematyzacja przepisów rozporządzenia

CZĘŚĆ VI – Akt normatywny o charakterze wewnętrznym
- omówienie rodzajów aktów o charakterze wewnętrznym
- zarządzenie jako akt wewnętrzny
- oznaczenie i systematyzacja przepisów zarządzenia

CZĘŚĆ VII Nowelizacja aktu normatywnego
1. Koncepcja i zasady wprowadzania zmian w aktach normatywnych
2. Zmiana aktu normatywnego – ustawa, rozporządzenie
3. Przepis zmieniający

CZĘŚĆ VIII – Tekst jednolity

CZĘŚĆ IX – Sprostowanie błędu

CZĘŚĆ X – Akty prawa miejscowego

CZĘŚĆ XI – Najczęściej popełnianie błędy przy opracowywaniu i redagowaniu tekstów aktów normatywnych

CZĘŚĆ XII – opiniowanie projektów aktów normatywnych – eskpertyza prawna projektu ustawy

Prowadzący

 

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 799 PLN+23% VAT (982,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: