telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315


Szkolenie

Wykonywanie orzeczeń administracyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie 

 8.11.2017 (środa)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

UWAGA: Zajęcia będą obejmowały zmiany wprowadzone do ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo o Postępowaniu Przed Sądami Administracyjnymi i Ordynacji Podatkowej po 1 stycznia 2016 roku do chwili obecnej. Omówienie zagadnień będzie uwzględniało rolę wierzyciela w procesie przedegzekucyjnym, wszczynania egzekucji i potem aktywnego brania w nim udziału. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów działań wierzyciela kierowania orzeczeń administracyjnych do egzekucji.

Program szkolenia: 

 1. Pojęcie prawomocności i ostateczności decyzji administracyjnych. Odwołania i wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, jako środki wstrzymujące wykonalność decyzji. Złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej, a wykonalność decyzji administracyjnej.
 2. Definicja wierzyciela, jako organu zobowiązanego do wykonania decyzji administracyjnej.
 3. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela niezbędne do legalnego i skutecznego wszczęcia egzekucji.
 4. Działania informacyjne wierzyciela.
 5. Zasady odstępowania od czynności zmierzających do stosowania środków egzekucyjnych i nie przystępowania do egzekucji w trybie art. 29 upea.
 6. Upomnienie, jako element wstępny postępowania egzekucyjnego w administracji. Koszty upomnienia, ustawowe przypadki zwolnienia z jego wysyłania.
 7. Tytuł wykonawczy – jego elementy oraz sposób wypełnienia.
 8. Rodzaje tytułów wykonawczych m.in. ponowny tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy.
 9.  Prawo do informacji wierzyciela o zobowiązanym, ale i toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Problematyka art. 7b KPA.
 10. Pełnomocnik zobowiązanego na etapie wysyłania upomnień, jak i tytułu wykonawczego. Sposób doręczania tych aktów.
 11. Opłata komornicza i inne należności obciążające wierzyciela.
 12. Koszty egzekucyjne – zasady ponoszenia ich przez wierzyciela.
 13. Sposób rozliczania należności publicznoprawnych uzyskanych przez wierzyciela przed wszczęciem egzekucji administracyjnej i  po wszczęciu.
 14. Wpływ wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnej na toczące się postępowanie egzekucyjne.
 15. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

Prowadzący

Łukasz Sadkowski

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca i prelegent wielu firm szkoleniowych i uczelni o zasięgu krajowym i zagranicznym, przeprowadził szereg szkoleń dla szeroko rozumianej administracji publicznej, różnych szczebli z zakresu procedury zwrotu środków europejskich, dotacji, egzekucji administracyjnej, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, niepodatkowych należności budżetowych, przedawnienia należności publicznych. Autor publikacji i monografii z zakresu zwrotu środków europejskich, egzekucji administracyjnej, postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej. Współpracuje w Wydawnictwami Szkolenia Prawne i CH Beck.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
 1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.