telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Wybrane zagadnienia postępowania zabezpieczającego. Zabezpieczenie roszczeń w niektórych sprawach cywilnych

17.05.2018 (czwartek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

 

Cel szkolenia i program

1. Ogólna charakterystyka postępowania zabezpieczającego, jako postępowania kreującego samodzielny środek ochrony prawnej o charakterze tymczasowym, przebiegającego w zasadzie równolegle z toczącym się postępowaniem sądowym i obejmującego okres trwania tego postępowania, którego celem jest efektywność ochrony sądowej (1 godzina)
a. dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia przed wszczęciem sprawy i w toku postępowania,
b. dopuszczalność zabezpieczenia przez sąd powszechny a zapis na sąd polubowny,
c. funkcje postępowania zabezpieczającego: konserwacyjna, nowacyjna (regulacyjna) i antycypacyjna,
d. udzielenie zabezpieczenia a zaspokojenie roszczenia,
e. skuteczność realizacji zabezpieczenia,
f. wybór sposobu zabezpieczenia,
g. czasowe ramy udzielonego zabezpieczenia,
h. wybrane orzecznictwo.
2. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia (1 godzina)
a. pojęcie uprawdopodobnienia a rozkład ciężaru dowodu,
b. uprawdopodobnienie roszczenia,
c. uprawdopodobnienie interesu prawnego,
d. wybrane orzecznictwo.
3. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia jako szczególne pismo procesowe (0,5 godziny),
a. wstępne badanie wniosku, mające na celu usunięcie braków formalnych wniosku,
b. właściwość sądu,
c. forum i skład sądu,
d. związanie sądu wnioskiem,
e. wybrane orzecznictwo.
4. Kaucja w postępowaniu zabezpieczającym (0,5 godziny),
a. uzależnienie udzielenia zabezpieczenia od złożenia kaucji – skutki procesowe,
b. wniosek o złożenie kaucji po wydaniu postanowienia o udzieleniu kaucji,
c. wybrane orzecznictwo.
5. Odpowiedzialność uprawnionego za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia (0,5 godziny),
a. termin do wniesienia odszkodowania,
b. wybrane orzecznictwo.
6. Wniosek o zmianę lub uchylenie zabezpieczenia (0,5 godziny),
a. przesłanki zmiany i uchylenia zabezpieczenia,
b. wniosek o ograniczeniu zabezpieczenia na podstawie art. 492 § 2 KPC,
c. złożenie sumy zabezpieczenia,
d. forum rozpoznania wniosku,
e. wybrane orzecznictwo.
7. Zakres kognicji sądu odwoławczego w postępowaniu zabezpieczającym i koszty postępowania zabezpieczającego (0,5 godziny),
a. zakres związania zarzutami zażalenia,
b. koszty zabezpieczenia w postępowaniu nakazowym,
c. wybrane orzecznictwo.
8. Perspektywy zmian w postępowaniu zabezpieczającym – projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
9. Udzielenie zabezpieczenia na przykładzie wybranych spraw cywilnych (1,5 godziny),
a. wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaspokajanie potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.),
b. wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem z zagrożeniem zapłatą określonej kwoty pieniężnej (art. 730 i 7301 k.p.c. i art. 7562 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 5821 § 3 k.p.c. w zw. z art. 4453 k.p.c. w zw. z art. 59815 § 1 k.p.c.),
c. wniosek o udzielenia zabezpieczenia w sprawie o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. – przesłanka interesu prawnego, jako przesłanka materialnoprawna powództwa o ustalenie,
d. wniosek o udzielnie zabezpieczenia powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 i n. k.p.c.),
e. wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o ochronę dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.).

Prowadzący

Wiesława Kuberska
sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Pełni funkcję Pełnomocnika Koordynatora Krajowego Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. systemów teleinformatycznych w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Od 2010 roku wykładowczyni Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wieloletni wykładowca na zajęciach dla aplikantów sądowych, referendarskich, radcowskich, adwokackich, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Współautorka serii casebooków wydawanych przez KSSiP oraz innych licznych publikacji z zakresu procedury cywilnej oraz ochrony danych osobowych.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 599 PLN+23% VAT (736, 77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.