telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Weryfikacja kosztorysów na roboty budowlane w zamówieniach publicznych

 09.10.2017 (poniedziałek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

 

Cel szkolenia i program

Grupa docelowa:

 • osoby zajmujące się przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztowej, budżetu inwestycji oraz przygotowywaniem postępowań, związanych z zamawianiem robót budowlanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne kosztorysowania

2. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych

 • Kosztorys inwestorski, cel i funkcja oraz podstawy sporządzania
 • Planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych
 • Kwota środków przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
 • Nowe funkcje kosztorysów inwestorskich od dnia 19 października 2014 r. po zmianie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Cel i funkcja przedmiaru robót oraz kosztorysów

4. Ekspertyza kosztorysowa – cel i zasady sporządzania

5. Weryfikacja formalna przedmiarów i kosztorysów na roboty budowlane

6. Weryfikacja merytoryczna przedmiarów i kosztorysów na roboty budowlane:

 • Kto i kiedy sporządza weryfikację merytoryczną oraz jakie są cele jej sporządzania
 • najczęściej występujące błędy w przedmiarach i kosztorysach - przykłady,
 • Spójność dokumentów: STWiORB i przedmiarów oraz SIWZ lub IDW.

7. Problematyka rozliczania robót zamiennych i dodatkowych

8. Dyskusja, konsultacje

Prowadzący

Balbina Kacprzyk - mgr inż. budownictwa,  wykładowca na kursach kosztorysowania oraz zamówień publicznych na roboty budowlane, autorka licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych, redaguje miesięcznik „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych”, współautor „Metody kosztorysowania robót budowlanych” wyd. WACETOB, autor „Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych” wyd. Polcen,   Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Członek Zarządu Oddziału warszawskiego SKB, członek Komitetu Ekonomiki PZiTB. Od 1996 roku.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
 1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.