telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Tożsamość czynu a granice oskarżenia w sprawach z oskarżenia publicznego, oskarżenia subsydiarnego i oskarżenia prywatnego.

 21.11.2018 r. (środa) 

 godz: 16.00-20.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Zagadnienia materialnoprawne
2. Pojęcie czynu w prawie karnym
3. Czyn w znaczeniu prawnym – konstrukcja czynu ciągłego w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym oraz konstrukcja idealnego zbiegu czynów zabronionych w kodeksie karnym skarbowym i kodeksie wykroczeń
4. Kryteria tożsamości czynu w ujęciu pozytywnym i negatywnym
5. Opis czynu zarzucanego w akcie oskarżenia sporządzonym przez oskarżyciela publicznego albo pełnomocnika
6. Elementy składowe opisu czynu zarzucanego – strona przedmiotowa i strona podmiotowa przestępstwa
7. Granice tożsamości czynu, co do którego zaniechano ścigania (odmowa wszczęcia lub umorzenie postępowania przygotowawczego) a subsydiarny akt oskarżenia
8. Zmiana opisu czynu a zmiana kwalifikacji prawnej czynu
9. Zmiana opisu czynu ciągłego a granice oskarżenia
10. Oczywista omyłka pisarska w opisie czynu, jego kwalifikacji i rozstrzygnięć co do środków reakcji karnej

A. Zagadnienia procesowe

1. Tożsamość czynu w aspekcie zasady skargowości
2. Tożsamość czynu jako warunek zmiany kwalifikacji prawnej czynu
3. Obowiązek uprzedzenia o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji
4. Zmiana lub uzupełnienie opisu czynu a obowiązek uprzedzenia o takiej modyfikacji
5. Zakaz reformationis in peius a zmiana lub uzupełnienie opisu czynu lub kwalifikacji prawnej w instancji odwoławczej
6. Procesowe konsekwencje naruszenia tożsamości czynu
7. Zmiana procedury karnej na procedurę wykroczeniową w związku ze zmianą kwalifikacji prawnej czynu (art. 400 k.p.k.)
8. Zarzut odwoławczy orzekania poza granicami oskarżenia oraz nieuprzedzenia o zmianie kwalifikacji prawnej czynu
9. Zakres orzekania sądu odwoławczego po stwierdzeniu uchybienia związanego z tożsamością czynu.

Prowadzący

Dariusz Świecki 

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 349 PLN+23% VAT (429, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: