telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

 OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – jak przygotować się do wejścia w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)?

 19.05.2018 (sobota)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

I. Wprowadzenie:
1. Reforma przepisów o ochronie danych osobowych – przyczyny i cele.
2. Znaczenie Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych w krajowym porządku prawnym.
3. Kogo będą obowiązywać przepisy RODO.
II. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1. Czy niezbędna jest zgoda na wykorzystanie danych osobowych petentów, klientów i pracowników.
2. Realizacja obowiązku prawnego.
3. Realizacja umowy.
4. Zadania realizowane dla dobra publicznego.
5. Realizacja prawnie usprawiedliwionych celów.
6. Ochrona żywotnych interesów podmiotów danych.
7. Legalne przetwarzanie danych wrażliwych
- szerszy katalog danych wrażliwych w RODO,
- zmiana w odniesieniu do rodzaju zgody, która stanowić będzie podstawę przetwarzania danych wrażliwych
- zgoda dziecka
III. Prawa osób, których dane dotyczą w RODO:
1. Rozbudowane obowiązki administratora danych osobowych (ADO) w zakresie udostępnienia informacji o danych osobowych.
2. Ułatwienia i więcej praw dla podmiotów danych (np. petentów, klientów i pracowników):
- prawo do bycia zapomnianym,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu,
- prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii,
- prawo do niepodlegania profilowaniu
IV. Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą
1. Granice możliwości żądań osób, których dane dotyczą.
2. Sposoby realizacji obowiązków w zależności od żądań osób, których dane dotyczą.
3. Case study – wybrane wyzwania dla ADO i podmioty przetwarzające przy realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą.
V. Nowe obowiązki administratorów danych osobowych (ADO).
1. Identyfikacja danych osobowych podlegających ochronie,
2. Privacy by Design – prywatność w fazie projektowania,
3. Privacy by Default – prywatność jako opcja domyślna,
4. Analiza ryzyka w zakresie elementów procesu przetwarzania – jak rozumieć i jak stosować podejście oparte na ryzyku,
5. Środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
6. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych,
7. Zgłaszanie organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych (incydent ochrony danych osobowych, kiedy następuje stwierdzenie incydentu),
8. Zawiadomienie podmiotów danych o naruszeniach ich danych osobowych,
9. Ocena skutków zastosowania określonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych,
10. Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym,
11. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – w jakim zakresie powinna być prowadzona przez ADO i podmiot przetwarzający.
VI. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom:
1.Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – nowy zakres postanowień umownych,
2.Dopuszczalność zawierania umów podpowierzenia - jakie warunki należy spełnić,
3.Mechanizmy transferu danych osobowych do państw trzecich (standardowe klauzule umowne, wiążące reguły korporacyjne, zgoda organu nadzorczego).
VII. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD):
1. Obligatoryjnie dla wybranych kategorii administratorów danych,
2. Nowe zadania- m.in. punkt kontaktowy dla podmiotu danych i organu nadzorczego,
3. Wymóg kwalifikacyjny : wiedza, doświadczenie i odpowiednie umiejętności,
4. Status niezależności w organizacji.
VIII. Akredytacja i Certyfikacja
1. Podmioty certyfikujące,
2. Kto będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o certyfikację,
3. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać certyfikat,
4. Jakie korzyści przyniesie certyfikat,
5. Czy organ nadzorczy będzie realizował wnioski o akredytację i według jakich zasad.
IX. Odpowiedzialność kierownictwa i pracowników organizacji za naruszenie RODO
1. Odpowiedzialność dyscyplinarna,
2. Odpowiedzialność cywilna w związku z naruszeniem dóbr osobistych,
3. Karnoprawna ochrona danych osobowych – sankcje.
X. RODO – Kary finansowe:
1. Wysokie kary do 10 000 000 euro lub 2 % całkowitego światowego obrotu za dany rok m.in. za naruszenie obowiązków przez administratora danych,
2. Kary do 20 000 000 euro lub 4% całkowitego światowego obrotu za dany rok m.in. za naruszenie praw podmiotów danych.
XI Co wiemy o ochronie danych osobowych w przededniu RODO
1. Jak postrzegamy zagrożenia dla ochrony danych osobowych,
2. Jak traktujemy naruszenia prawa jednostki do ochrony danych osobowych,
3. RODO coraz bliżej. Czy widać to w organizacjach?

Prowadzący

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację prokuratorską. Specjalizuje się w problematyce prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk (…) oraz autorka wielu opracowań i artykułów związanych z ochroną danych osobowych.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 459 PLN+23% VAT (564, 57 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.