telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

 

Szkolenie

 System ochrony danych osobowych w kadrach po wejściu w życie ustawy sektorowej

stan prawny 4.05.2019

28.06.2019 r. (piątek) 

 godz.: 10.00-16.00, Warszawa

 

Cel szkolenia i program

1. Zmiany jakie pojawiły się w Kodeksie pracy po 4 maja 2019r. w związku z wejściem w życie ustawy sektorowej

2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem w świetle regulacji RODO i Kodeksu pracy w brzmieniu na dzień 4.05.2019

a) jak definiować dane osobowe i szczególnie kategorie danych w myśl RODO. 

b)  zmiany w przepisach krajowych dotyczące danych osób rekrutowanych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca:

 – nowy katalog danych osobowych ( dane dot. Historii zatrudnienia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych),

 – kiedy wymagana jest zgoda pracownika ( dane wrażliwe, wniosek pracownika, inicjatywa pracodawcy),

 – jakich danych nie wolno przetwarzać nawet za zgodą pracownika ( art. 10 RODO i art. 221bK.P.),

 – monitoring w miejscu pracy( wizyjny, rozmów telefonicznych, czasu pracy itp) – jak powinien funkcjonować, obszary wyłączone spod monitoringu, klauzula informacyjna w zakresie monitoringu

 – możliwość żądania dokumentów weryfikacyjnych,

 – przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

     - przetwarzanie danych osobowych przez Zakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 

c) ochrona danych osobowych osób aplikujących do pracy w świetle RODO- zmiany w Kodeksie pracy,

d) proces rekrutacji i zatrudnienia nowego pracownika w świetle RODO- zmiany w Kodeksie pracy,

e) przetwarzanie danych osobowych w dziale HR w świetle RODO, zasady tworzenia dokumentacji osobowej z uwzględnieniem zasad RODO

f) rekrutacja prowadzona przez firmę zewnętrzną a ochrona danych (powierzanie danych),

g) ochrona danych a wykorzystanie w rekrutacji mediów społecznościowych,

h) dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: skanów/kserokopii dowodów osobistych, aktów małżeństwa, zgonów,

i) czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO, 

j) publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników, 

k) dane biometryczne w zatrudnieniu – kiedy dopuszczalne, a kiedy nie,

l) wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów (Grupy spółek)

3. Pracodawca jako administrator danych osobowych.

a) zasada  zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności, adekwatności, celowości  w przetwarzaniu danych osobowych,

b)zasady przetwarzania danych osobowych w świetle RODO – nowe podstawy przetwarzania danych, w tym formuła zgody, zmiany w zakresie klauzul zgody, poszerzenie klauzul zgody

c)  zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych

d) dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, ocena skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych

e)wykonywanie obowiązku informacyjnego – poszerzenie klauzul informacyjnych oraz wprowadzenie terminów na jego wykonanie. 

f)obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych, oracownicy przetwarzający dane sensytywne, Rejestr stanowiska na których przetwarzane są dane sensytywne). 

g)wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej .

h)zasady zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe). 

i)przetwarzanie danych przy korzystaniu z agencji pracy tymczasowej. 

4. Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.

a)obowiązek udzielania informacji zgodnie z RODO.

b)dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku. 

c)prawo do prywatności,

d) prawo do śmierci internetowej,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych,

5. Udostępnianie danych osobowych pracowników instytucjom państwowym, samorządowym, policji, sądom, członkom ich rodzin, osobom fizycznym trzecim.

6. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych w świetle regulacji RODO:

  • wyznaczenie- kiedy jest obowiązkowe
  • status, podstawa współpracy, zadania, obowiązki i uprawnienia.

7. Obowiązek zgłaszania  do organu nadzorczego przypadków naruszenia danych osobowych, obowiązek informowania właścicieli danych osobowych,

8. Postępowanie prowadzone przez organ nadzorczy, kary wymierzane przez organ nadzorczy 

 

Prowadzący

Prawnik, wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), NIK, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych.

Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie  administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613, 77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

 

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: