telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Środki trwałe w rachunkowości budżetowej

25.04.2019 r. (czwartek) 

godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

 1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Rodzaje środków trwałych.
 3. Klasyfikacja środków trwałych.
 4. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 5. Przyjęcie i przekazanie środka trwałego.
 6. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Szczególne wymagania dotyczące oprogramowania informatycznego.
 8. Umarzanie środków trwałych.
 9. Ulepszenia środków trwałych.
 10. Pojęcie inwestycji.
 11. Sposoby finansowania inwestycji.
 12. Ewidencja inwestycji w zależności od źródła finansowania.
 13. Ewidencja inwestycji współfinansowanych z środków europejskich i innych niezwrotnych.
 14. Likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Prowadzący

Jarosław Ciesielski
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak również firmach komercyjnych zdobył doświadczenia w następujących dziedzinach:
· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zarządzania finansami i budżetu zadaniowego oraz dziedzin związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej;
· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu prawa, finansów, zarządzania, sprzedaży, psychologii;
· doradztwo w zakresie prawa, finansów (w tym publicznych) oraz otwierania i prowadzenia własnej firmy.;
· przygotowanie, organizacja, prowadzenie i ewaluacja szkoleń w ramach działania własnej firmy i korporacji;
· prowadzenie rachunkowości, zarządzanie zasobami oraz inne działania związane z prowadzeniem własnej firmy;
· przygotowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie wprowadzanych w jednostce regulacji wewnętrznych (zarządzenia, procedury, instrukcje) pod względem legalności i skuteczności regulacji;
· prowadzenie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;
· zarządzania dużymi zespołami w obszarze finansowym i sprzedażowym banków polskich i zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego;
· planowania i rozliczania budżetów oraz określanie i monitoring planów sprzedaży jednostek bankowych w ramach zarządzania regionalnego jednego z największych banków komercyjnych w Polsce oraz towarzystwa ubezpieczeniowego na poziomie centrali.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: