telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Służebność przesyłu jako nowy rodzaj służebności i wynagrodzenie za obciążenie nieruchomości

27.09.2017 (środa)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Urządzenia przesyłowe i ich status prawny

1. Pojęcie urządzenia przesyłowego w rozumieniu art.49 k.c.
2. Pojęcie przedsiębiorcy
3. Własność urządzeń przesyłowych i ich status prawno-rzeczowy

2. Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe

1. Pojęcie służebności przesyłu i przesłanki jej ustanowienia
2. Podmiotowy zakres ustanowienia służebności przesyłu

a/ właściciel, którego nieruchomość można obciążyć służebnością przesyłu
b/ użytkownik wieczysty

3. Sposoby ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy jako właściciela urządzeń przesyłowych

a/ w drodze umowy
b/ na podstawie orzeczenia sądowego
c/ w drodze zasiedzenia
d/ na podstawie decyzji administracyjnej

4. Wynagrodzenie za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

1.ustalenie danych wyjściowych do określenia wartości służebności przesyłu
2. określenie szerokości służebnych pasów nieruchomości
3. ustalenie składników wynagrodzenia za służebność przesyłu gdy:

a/ urządzenia przesyłowe w rozumieniu art.49 k.c. są zlokalizowane na cudzych nieruchomościach bez tytułu prawnego i przedsiębiorca nie ma do nich legalnego dostępu
b/ urządzenia w pkt. a podlegają przebudowie
c/ urządzenia przesyłowe są projektowane do budowy

- składniki nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu

5. Charakter wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (jednorazowe, czy okresowe)

6. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych i dystrybucyjnych

7. Roszczenie z art. 36 ust.1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

8. Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.