telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Sieć szpitali – jak działać w ochronie zdrowia po 27 czerwca 2017 r.

27.03.2018 (wtorek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

 

Program uwzględnia rozporządzenia MZ z 13, 19 i 20 czerwca 2017

Dnia 23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844). Senat przyjął ją bez poprawek, następnie została ona podpisana przez Prezydenta i tydzień po publikacji weszła w życie. Nowelizacja wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) i całkowicie przemodelowuje większość publicznego rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce. Rozstrzyga o tym nie tylko rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ. Zamiast wynagrodzenia za usługę (fee-for-service) pojawi się ryczałt na dany okres rozliczeniowy.

Korzyści dla uczestników:
Zmiany dotyczą nie tylko szpitali publicznych i niepublicznych. Obok bowiem świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, kontraktowanie i rozliczanie świadczeń na zasadach systemu zabezpieczenia obejmie także świadczenia wysokospecjalistyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane w odpowiednich poradniach przyszpitalnych, świadczenia rehabilitacji leczniczej, programy lekowe, leki stosowane w chemioterapii oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co – jak liczy Ministerstwo Zdrowia – „przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentem, przez zwiększony stopień koordynacji i integracji tej opieki”.

Szkolenie polecamy dla:
• wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;

• osób zarządzających szpitalami i innymi podmiotami leczniczymi;

• podmiotów tworzących;

• działów organizacyjnych, zakupów oraz rozliczeń z NFZ;

• innych pracowników podmiotów leczniczych.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
• interaktywny wykład;

• prezentacja w PowerPoint;

• indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;

• case study.


Program szkolenia:

1. Podstawy prawne:
• ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844); • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1163); • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225); • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy (Dz. U. poz. 1242).

2. Geneza regulacji. Pojęcia. Kierunki działań:
• rezygnacja z modelu fee-for-service; • okresowe postępowania konkursowe tylko jako uzupełnienie PSZ; • ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; • kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; • hospitalizacja; • stan nagły; • poradnia przyszpitalna; • jak rozumieć pojęcie „jeden z poziomów referencyjnych”?; • likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia – do kiedy?; • wojewódzkie urzędy zdrowia (WUZ) – od kiedy?; • co z systemem rozliczeń Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)?

3. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ):
• szpitale I stopnia; • szpitale II stopnia; • szpitale III stopnia; • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne; • szpitale pediatryczne; • szpitale ogólnopolskie; • kolejność kwalifikacji świadczeniodawców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.

4. Warunki kwalifikacji do sieci (podstawowe i ulgowe):
• profile systemu zabezpieczenia (od 1 do 8); • szpitalny oddział ratunkowy albo izba przyjęć; • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; • wymóg anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych) – możliwość odstąpienia; • okres trwania umowy, w tym okres obowiązywania umowy poprzedniego świadczeniodawcy; • udzielanie świadczeń w trybie hospitalizacji; • ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni przyszpitalnej – wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia; • rehabilitacja w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych.

5. Procedura kwalifikacyjna:
• pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ do dnia 27 czerwca 2017 r. (w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ); • wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.; • kwalifikacja uzupełniająca dla szpitala, który nie spełnia warunków, a jedynie posiada kontrakt w zakresie leczenia szpitalnego dotyczący udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji; • pozytywna opinia ministra zdrowia wydawana na wniosek dyrektora OW NFZ; • przesunięcie terminu kwalifikacji do 26 września 2017 r. – kiedy możliwe?; • wyłączenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

6. Procedura odwoławcza:
• protest – w przypadkach niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu zabezpieczenia lub niewłaściwego wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów; • kto może wnieść środek odwoławczy?; • treść protestu i termin na jego wniesienie; • kiedy termin uznaje się za zachowany – co trzeba zrobić?; • decyzja dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ; • odwołanie do Prezesa Funduszu; • postanowienie w przedmiocie nierozpatrzenia protestu albo odwołania; • usunięcie szpitala z wykazu, zmiana kwalifikacji do poziomu zabezpieczenia albo zmiana w profilach, zakresach lub rodzajach świadczeń; • wyłączenie części przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Zawarcie umowy. Aneksowanie dotychczasowych:
• termin podpisania – co w przypadku odmowy?; • rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ; • kolejne aneksowanie do 30 września 2017 r./ 30 czerwca 2018 r. – omówienie przypadków; • konkursy – których zakresów lub rodzajów świadczeń będą dotyczyć? 


8. Finansowanie ryczałtowe:
• za okres rozliczeniowy określony w umowie, nie dłuższy niż rok kalendarzowy; • liczba, rodzaj, ceny i parametry jakościowe świadczeń udzielonych i sprawozdanych za rok 2015; • ponadto wzrost lub spadek liczby tych świadczeń w poprzednich okresach z uwzględnieniem wycen świadczeń stosowanych w dniu wejścia w życie ustawy; • skomplikowany wzór w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r.; • wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnego finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania.

9. Case study.
10. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Prowadzący

Wojciech Haniszewski

Adwokat, dyrektor zarządzający. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych.

 

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word