telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

RODO w przetwarzaniu danych w postępowaniach administracyjnych

27.06.2019 r. (czwartek)  

 godz: 10.00-16.00, Kraków 

SZKOLENIE MIESIĄCA 15 % RABAT

Cel szkolenia i program

1. Przetwarzanie danych w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego – wpływ przepisów wdrażających RODO na realizację praw podmiotów danych. Zakres danych, minimalizacja i cel przetwarzania.

2. Analiza przykładowej klauzuli informacyjnej kierowanej do uczestników postępowania. Miejsce i sposób realizacji. Warstwowa realizacja klauzuli administracyjnej.

3. Przetwarzanie danych szczególnie chronionych w postępowaniach administracyjnych – podstawy przetwarzania i sposób realizacji obowiązku administracyjnego.

4. Przetwarzanie danych osób trzecich, w tym członków rodziny w postępowaniach administracyjnych. Sposób realizacji obowiązku administracyjnego członków rodziny.

5. Zasady realizacji praw uczestników postępowania (dostęp do danych, sprostowanie, usunięcie danych, przenoszenie i ograniczenie, sprzeciw i skarga do organu nadzorczego).

6. Realizacja zasady rozliczalności – jak dokumentować realizację praw osób fizycznych oraz wybór właściwej podstawy przetwarzania.

7. Udostępnianie informacji publicznej i przesłanki jej odmowy z uwagi na ochronę praw podmiotów danych wynikających z RODO.

Prowadzący

dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej z siedzibą w Warszawie oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej (własność intelektualna, prawo administracyjne i celne, obsługa celna, umowy celne, prawo gospodarcze), zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT w zakresu prawa umów (analiza i konsultacje w zakresie umów i porozumień handlowych) i konkurencji, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa IT.

Trener z zakresu prawa prasowego, ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych, prawa IT; trener projektów unijnych o tematyce praw autorskich i własności intelektualnej (POKL – Kreatorzy Innowacji, POKL – Sniffer Dog), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych. Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji, z doświadczeniem praktycznym związanym z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz usługami consultingowymi z zakresu danych osobowych i dostępu do informacji, zarejestrowany jako zewnętrzny ABI w bazie GIODO.Informacje organizacyjne 

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: