telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

RODO w placówkach ochrony zdrowia - przygotowanie i wdrożenie

 08.05.2018 (wtorek)

 godz: 10:00-16:00, Lublin

Cel szkolenia i program

Cel szkolenia: 

W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane potocznie RODO. Już od 25 maja 2018 roku placówki medyczne będą zobowiązane do stosowania regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego. Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają szczególnie wrażliwe dane, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje bardzo szczególny status. Głównym celem niniejszego szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników z nowymi unijnymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i zestawienie ich z niezbędnymi działaniami przygotowawczymi, które muszą być podjęte przez placówki ochrony zdrowia przed 25 maja 2018 roku. Wiedza uzyskana podczas szkolenia, poparta praktycznymi przykładami oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów, pozwoli na odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Adresaci szkolenia:  

Szkolenie kierowane jest do szeroko rozumianej grupy managerów ochrony zdrowia, zarówno publicznych jak i prywatnych placówek medycznych, dyrektorów/kierowników podmiotów leczniczych, członków zarządów spółek kapitałowych prowadzących placówki medyczne oraz osób zarządzających grupowymi i indywidualnymi praktykami zawodowymi, a także osób wykonujących zawody medyczne oraz kierowników poszczególnych działów i sekcji odpowiadających za bezpieczeństwo danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia.

Sposób prowadzenia: 

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, która następnie zostanie przekazana jego uczestnikom. Omawiane zagadnienia ilustrowane będą z zastosowaniem przykładów z praktyki. Aktywny udział osób uczestniczących zapewnić ma między innymi wspólna analiza problemów, które mogą wystąpić w praktyce działania placówek medycznych oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie indywidualnych jak i grupowych pytań w toku szkolenia jak i podczas przerw.

Korzyści szkolenia:

 • uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie wynikających z RODO,
 • uzyskanie wiedzy pozwalającej na odpowiednie przygotowanie placówek medycznych, w tym opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, szkolenie personelu,
 • uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznych skutków nowych regulacji,

Program:

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych – przegląd aktów prawnych. 

 • rozporządzenie unijne (RODO) – wejście w życie a stosowanie, 
 • krajowa ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku, 
 • rozporządzenia wykonawcze do ustawy krajowej,

2. Regulacje unijne a regulacje krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.   

 • wzajemne relacje pomiędzy regulacjami unijnymi i krajowymi,
 • nowa ustawa krajowa o ochronie danych osobowych (projekt z dnia 12 września 2017 roku),
 • zakres stosowania nowych przepisów krajowych,

3. Zakres stosowania rozporządzenia unijnego.

 • zakres przedmiotowy,
 • zakres podmiotowy,
 • zakres terytorialny,

4. Pojęcie danych osobowych oraz danych medycznych – zakres i różnice

 • dane osobowe – podstawowe i sensytywne,
 • dane medyczne – definicja i rodzaje,

5. Przegląd podstawowych definicji RODO i ich znaczenie dla placówek medycznych.

 • zbiór danych,
 • przetwarzanie,
 • administrator danych,
 • podmiot przetwarzający,
 • odbiorca,
 • dane dotyczące zdrowia,
 • dane genetyczne, i inne,

6. Ogólne zasady ochrony danych osobowych.

 • działanie zgodne z prawem,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność
 • rozliczalność

7. Prawa i obowiązki placówki medycznej jako administratora danych.

 • obowiązki informacyjne,
 • obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych,
 • zasady powierzenia przetwarzania danych,
 • umowa powierzenia przetwarzania – charakter, forma, zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • obowiązek zgłaszania naruszeń danych osobowych,

8. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.

 • prawo dostępu,
 • prawo sprostowania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, 
 • wyłączenia niektórych praw w ramach funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej,

9. Dokumentacja ochrony danych osobowych – przygotowanie i wdrożenie.

 • polityka ochrony danych osobowych,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • ocena skutków dla ochrony danych,

10. Inspektor ochrony danych w placówce medycznej.

 • charakterystyka ogólna,
 • status IOD,
 • podstawa zatrudnienia,
 • uprawnienia i obowiązki,
 • odpowiedzialność,

11. Kodeksy postępowania i certyfikacja.

 • kodeks ochrony danych osobowych w medycynie, 
 • zasady procesu certyfikacyjnego,

12. Organy nadzorcze – postępowania kontrolne w placówkach medycznych.

 • zasady i tryb prowadzenia postępowań kontrolnych,

13. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych – odpowiedzialność prawna.

 • środki ochrony prawnej osób, których dane są przetwarzane, odpowiedzialność cywilna,
 • sankcje administracyjne,

14. Podsumowanie – zestawienie zmian w prawie – jak jest/jak będzie?

15. Analiza problemów i dyskusja.

Prowadzący

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ekspert prawa medycznego jednego z wiodących wydawnictw prawniczych na rynku europejskim. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, m. in. szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Autor licznych opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia. 

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 459 PLN+23% VAT (564, 57 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
 1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.