telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

RODO w kadrach i administracji

 Możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego

 godz: do uzgodnienia, Cała Polska

Cel szkolenia i program

Program:

1. Wprowadzenie - zmiany w systemie ochrony danych osobowych, czyli nowe regulacje a prawo dotychczasowe

a. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa o ochronie danych osobowych, nowa ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, przepisy wykonawcze: 

b. Nowe rozumienie pojęć: dane osobowe, klasyfikacje danych osobowych (dane zwykłe, wrażliwe), przetwarzanie danych osobowych, powierzenie a udostępnienie danych osobowych,

c. nowe pojęcia i instytucje: profilowanie i jego skutki, pseudonimizacja danych osobowych, rozliczalność, rejestr czynności przetwarzania, inspektor ochrony danych, zakres „prawa do bycia zapomnianym”, prawo do niepodlegania profilowaniu, kodeksy postępowań i procedury certyfikacji.

d. podmioty dokonujące czynności na danych: ADO, współadministrator, procesor (podmiot przetwarzający), inspektor ochrony danych

e. obowiązki administratorów: pseudonimizacja, rejestr czynności przetwarzania, rejestrowanie incydentów, procedury, obowiązek zgłoszenie do UODO i osób poszkodowanych, raportowanie do organu nadzorczego o stwierdzonych (własnych) naruszeniach, 

f. inspektor ochrony danych (IOD) a administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)? Czy IOD zastąpi ABI? Jak wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Zadania inspektora danych. Kwalifikacje wymagane od inspektora ochrony danych. Procedura zgłoszenia inspektora ochrony danych. Zadania podmiotu przetwarzającego dane (procesora)

g. zasady przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym – powierzenie a udostępnienie danych osobowych

h. przepisy krajowe a RODO; kodeks pracy i krajowe ustawy o ochronie danych osobowych

2. „Kadrowe dane osobowe” w RODO:

a. Przetwarzanie danych osobowych po nowemu: analiza przesłanek: celowości, adekwatności, czasowości

b. Na jakiej podstawie będzie można przetwarzać dane osobowe – identyfikacja zgody osoby, której dane mają być przetwarzane; realizacja umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, interes publiczny, interes administratora danych osobowych; przekroczenie granic legalizacji przetwarzania danych osobowych

c. Sposób wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; sugerowane brzmienie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych; nowe zasady dotyczące sposobu wyrażenia zgody – wymóg wyraźnego potwierdzenia; Nowe wytyczne w zakresie formułowania klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

d. Obowiązek informacyjny według RODO; jak powinien brzmieć nowy rozszerzony obowiązek informacyjny. Przykłady nieprawidłowych klauzul

3. RODO a procesy rekrutacyjne:

a. Zakres danych pozyskiwanych od kandydatów

b. Problematyka aplikacji (cv) składanych bez ogłoszenia rekrutacyjnego

c. Na jakiej podstawie pozyskiwane są dane osobowe w procesach rekrutacyjnych? Charakterystyka pozyskiwanych danych i obowiązku informacyjnego

d. Realizacja obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji 

e. Ogłoszenie rekrutacyjne - warsztat

f. Identyfikacja praw kandydatów

4. Przetwarzanie danych osobowych o charakterze „kadrowo-płacowym” 

a. Problematyka tzw. danych służbowych

b. Kwalifikacja danych „kadrowo-płacownych” jako danych osobowych,

c. Zasady przetwarzania danych o charakterze kadrowo-płacowym

d. Właściwa identyfikacja podstawy prawnej przetwarzania – ćwiczenie warsztatowe

e. Zasady ochrony danych osobowych wynikających z przepisów płacowych,

f. Wymóg wyraźnej zgody pracownika na przetwarzanie wybranych kategorii danych osobowych 

g. Konstruowanie treści obowiązku informacyjnego i poszerzonego obowiązku informacyjnego – warsztat

h. Analiza wymogu potwierdzenia obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych,

5. Nowe prawa osób fizycznych:

a. domyślna ochrona danych, prawo do wglądu, sprostowania, usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo sprzeciwu, przenoszenia danych i uzyskania informacji o profilowaniu, systemowa ochrona danych osobowych; znaczenie domyślnej ochrony danych. 

b. Nowe prawa pracowników (RODO i przepisy krajowe)

c. Dokumentacja potwierdzająca pozyskanie danych osobowych

6. Polityka Ochrony Danych Osobowych zgodna z RODO:

a. Wdrożenie polityki ochrony danych osobowych zgodnej z RODO

b. Weryfikacja aktualnie obowiązującej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych 

c. Nowe elementy polityki bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem

d. zasady inwentaryzacji zbiorów i danych (aktywów służących do przetwarzania danych osobowych),

e. zasady opis zbioru i planowych operacji przetwarzania,

f. zasady zarządzania uprawnieniami oraz prowadzenia Ewidencji osób upoważnionych, Problem ważności udzielonych upoważnień zgodnie z wytycznymi GIODO

g. najczęstsze zagrożenia integralności i bezpieczeństwa danych osobowych, zasady identyfikacji zagrożeń 

7. Wymagania RODO dla programów przetwarzających dane osobowe:

a. znaczenie zasady domyślnej ochrony danych,

b. jak wdrożyć zasadę ochrony danych na etapie projektowania

c. Obowiązki administratora danych osobowych w systemach informatycznych

d. Wymogi dot. Szczelności systemów i informowania o zagrożeniach i naruszeniach

e. Analiza środków technicznych właściwych dla oszacowanej kategorii ryzyka

8. Inne dokumenty wymagane przez RODO: Instrukcja zarządzania systemem informatycznym a nowe wymogi RODO. Strategia bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, procedury i rejestry. Tworzyć nowe czy dostosować istniejące?

9. Sankcje i konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych. Zasady odpowiedzialności finansowej i karnej. 

10. Termin wdrożenia nowych regulacji – czy RODO uwzględnia okres przejściowy? Analiza projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wprowadzających.

Prowadzący

dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej z siedzibą w Warszawie oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej (własność intelektualna, prawo administracyjne i celne, obsługa celna, umowy celne, prawo gospodarcze), zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT w zakresu prawa umów (analiza i konsultacje w zakresie umów i porozumień handlowych) i konkurencji, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa IT.

Trener z zakresu prawa prasowego, ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych, prawa IT; trener projektów unijnych o tematyce praw autorskich i własności intelektualnej (POKL – Kreatorzy Innowacji, POKL – Sniffer Dog), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych. Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji, z doświadczeniem praktycznym związanym z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz usługami consultingowymi z zakresu danych osobowych i dostępu do informacji, zarejestrowany jako zewnętrzny ABI w bazie GIODO.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 459 PLN+23% VAT (564, 57 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

8. Zapoznaj się z Regulaminu usług szkoleniowych.


Informacje dodatkowe: