telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Przygotowanie sprawy do rozpoznania, postępowanie dowodowe oraz obrona pozwanego – w świetle zbliżającej się „dużej" nowelizacji KPC

 13.06.2019 r. (czwartek) 

 godz.: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania:  

a. posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy; 

b.  zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań projektowanych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym);   

c. pozostałe zagadnienia;

2. Wybrane zagadnienia dotyczące dowodów oraz postępowania dowodowego: 

a. nowe instytucje postępowania cywilnego, takie jak: 

- pisemne zeznania świadka; 

- świadek – ekspert;  

- fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna; 

- wprowadzenie szczątkowej regulacji dotyczącej tzw. umów dowodowych; 

- brak potrzeby formalnego dopuszczania jako dowodów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy;  

3. Obrona pozwanego: 

a. potrącenie oraz zarzut potrącenia – zasadnicza zmiana w zakresie środków obrony przysługujących pozwanemu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń, w tym problem wpływu przepisów KPC na konieczność korzystania z uprawnień materialno-prawnych ; 

b. powództwo wzajemne – czy w dalszym ciągu będzie to skuteczny mechanizm obrony ?; 

c. powództwa przeciwegzekucyjne – ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na nie zmian w zakresie przepisów o potrąceniu i zarzucie potrącenia;  

d. pozostałe zagadnienia.  

Prowadzący

Radca prawny (OIRP Wrocław), specjalizujący się w postępowaniach sądowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

 

 

 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania:

 1. posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy;

 2. zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań projektowanych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym);

 3. pozostałe zagadnienia;

 

 1. Wybrane zagadnienia dotyczące dowodów oraz postępowania dowodowego:

 1. nowe instytucje postępowania cywilnego, takie jak:

- pisemne zeznania świadka;

- świadek – ekspert;

- fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna;

- wprowadzenie szczątkowej regulacji dotyczącej tzw. umów dowodowych;

- brak potrzeby formalnego dopuszczania jako dowodów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy;

 

 

 1. Obrona pozwanego:

 1. potrącenie oraz zarzut potrącenia – zasadnicza zmiana w zakresie środków obrony przysługujących pozwanemu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń, w tym problem wpływu przepisów KPC na konieczność korzystania z uprawnień materialno-prawnych ;

 2. powództwo wzajemne – czy w dalszym ciągu będzie to skuteczny mechanizm obrony ?;

 3. powództwa przeciwegzekucyjne – ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na nie zmian w zakresie przepisów o potrąceniu i zarzucie potrącenia;

 4. pozostałe zagadnienia.

 

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: