telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Przedawnienie roszczeń w stanie prawnym od 9 lipca 2018 r. i zarzut przedawnienia w procesie cywilnym

 14.06.2019 r. (piątek) 

 godz: 10.00-16.00, Poznań

Cel szkolenia i program

1. Problematyka przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym do 1 stycznia 2019r. w ogólnym zarysie
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej od dnia 1 stycznia 2019r.
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy
4. Podmiot przekształcenia
5. Przedmiot przekształcenia
6. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej
7. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikaty

  • Zasady i tryb odpłatności
  • Minimalna 20 letnia długość okresu płatności
  • Realny obowiązek ponoszenia opłat przekształceniowych
  • Zasady waloryzacji opłat przekształceniowych
  • Opłata roczna za użytkowanie wieczyste, a opłata roczna za przekształcenie
  • Przypadki nieodpłatnego przekształcenia
  • System bonifikat ( obligatoryjny i zmniejszeniowy)
  • Możliwość wyboru reżimu prawnego przekształcenia

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: