telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Przebieg kontroli Policji, ABW, CBŚ, CBA w firmie – prawa Przedsiębiorcy i jego pracowników

 17.05.2019 r. (piątek) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

W związku z coraz częstszym podejmowaniem przez służby specjalne i śledcze, powołane do zwalczania przestępczości oraz ochrony porządku prawnego, przypisanych im działań w siedzibach krajowych przedsiębiorców oraz dokonywania zatrzymań osób działających w imieniu podmiotu zbiorowego, istotne stają się kwestie uprawnień przysługujących osobom kontrolowanym oraz zatrzymanym w trakcie tych działań.

Celem szkolenia jest zaznajomienie osób objętych kontrolą służb specjalnych lub śledczych z przysługującymi tym służbom uprawnieniami, prawami i obowiązkami kontrolowanego oraz uprawnieniami osób zatrzymanych w toku podejmowanych działań. Zagadnienia szkolenia skupiają się na kwestiach praktycznych związanych z przeszukaniem pomieszczeń, okazaniem dokumentów, zabezpieczeniem dowodów rzeczowych. Uczestnicy zostaną również zapoznani z przepisami Kodeksu postępowania karnego określającymi sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego, w tym z zagadnieniami dotyczącymi tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych.

Program szkolenia:

1. Podstawa kontroli organów Państwowych w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa

gospodarczego.

2. Definicja przestępstwa gospodarczego:

a. katalog przestępstw gospodarczych;

b. katalog kar;

c. przedmiotowe i podmiotowe warunki odpowiedzialności.

3. Uprawnienia organów Państwowych dokonujących kontroli:

a. uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

b. uprawnienia Centralnego Biura Śledczego;

c. uprawnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

d. uprawnienia policji i prokuratora.

4. Prawa i obowiązki Kontrolowanego – o czym pouczyć pracowników?

a. jak przygotować się do kontroli?

b. jakie działania powinien podjąć pracownik?

c. na czym polega przeszukanie i okazanie dokumentów?

d. zabezpieczenie dowodów.

5. Zatrzymanie podczas kontroli, prawa i obowiązki zatrzymanego, wyznaczenie obrońcy i kontakt z obrońcą.

6. Składanie zeznań i wyjaśnień w sprawie.

7. Tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze.

 

8. Udział podejrzanego i świadka w postępowaniu przygotowawczym.

Prowadzący

adwokat wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. W pracy zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, gospodarczego i ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich w Katowicach i Warszawie oraz jako asystent sędziego w wydziałach karnych i cywilnych Sądów Rejonowych, w organizacjach pozarządowych zajmując się sprawami skazanych osadzony w zakładach karnych, a także udzielając bezpłatnych porad prawych w ośrodkach pomocy ofiarom przestępstw. Występowała przed sądami powszechnymi w sprawach przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, w tym sprawach dotyczących małoletnich. Obecnie związana z Kancelarią Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: