telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315


Szkolenie

Problematyka ustanawiania odrębnej własności lokali i Krajowy Zasób Nieruchomości w stanie prawnym od 11 września 2017r.

20.10.2017 (piątek)

godz: 10:00-16:00, Kraków

Cel szkolenia i program

1. Lokal jako odrębna nieruchomość.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokali w stanie prawnym do 11 września i po dniu 11 września 2017r.

3. Wpływ wprowadzonych zmian polegających na dopuszczalności wyodrębniania w domach jednorodzinnych tylko dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych na stosowane praktyki zmiany domu jednorodzinnego w miniblok.

4. Prawa i obowiązki właścicieli.

5. Ustawa z 20 lipca 2017r.o Krajowym Zasobie Nieruchomości ( KZN) ( Dz,U,2017, poz.1529).0i i jego status prawny.

6. Zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, także budynkowych i lokalowych do KZN.

7. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasób KZN oraz mieszkaniami na wynajem.

8. Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz prezydenci miast na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej sporządzają pierwsze wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują i przekazują je wojewodom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminie do 10 listopada 2017r.

9. Wykaz nie oznacza automatycznego przekazania nieruchomości do zasobu KZN, o przekazanie wystąpi do organu KZN dopiero po zakończeniu procesu opracowywania wykazów i ich weryfikacji.

10. „Mieszkania plus” na gruntach KZN i zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa oraz najemców.

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.