telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

12.06.2018 (wtorek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia związane z uchwaloną w dniu 15.05.2015 roku ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która w istotny sposób zreformowała obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. (ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn.zm.) (ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku – tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233) (ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego)

Założenia i cele programowe

Z początkiem 2016 roku nastąpiła istotna reforma obowiązujących od 1.10.2003 r. przepisów tego prawa upadłościowego i naprawczego. Wprowadzone ustawą Prawo Restrukturyzacyjne zmiany, związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami,  otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych i ukształtowaniem nowego obrazu postępowań upadłościowych, mają za zadanie zachować przedsiębiorstwo dłużnika, przy możliwie najpełniejszym zabezpieczeniu praw wierzycieli. Okazuje się, że pomimo już kilkuletniego stosowania przepisów prawa restrukturyzacyjnego zagadnienia te są nadal mało znane i dosyć skomplikowane w praktycznym ich stosowaniu.
Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty właściwego wykorzystania procesów restrukturyzacyjnych przez niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością przedsiębiorców. Rozwiązania prawne przewidziane w prawie restrukturyzacyjnym i w znowelizowanych przepisach prawa upadłościowego kształtują różne formy restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorców i wymagają tak od osób obsługujących i nadzorujących te podmioty, jak i od ich wierzycieli, właściwej oceny sytuacji ekonomiczno-prawnej dłużnika, szczególnie z punktu widzenia wyboru optymalnej drogi wyjścia z kryzysu.
Wskazane więc będą podstawy materialnoprawne otwarcia poszczególnych postępowań, ich przebieg, skutki prawne oraz warunki wyboru najbardziej optymalnej ścieżki dla realizacji interesów majątkowych dłużnika jak i jego kluczowych wierzycieli. Scharakteryzowane zostaną również kompetencje i wzajemne powiązania wszelkich organów odpowiedzialnych za przebieg każdego z postępowań restrukturyzacyjnych i postępowań upadłościowych.
Z punktu widzenia wierzycieli niewypłacalnych dłużników istotne jest zrozumienie uprawnień i zadań jakie ustawodawca przewidział dla tego typu uczestników postępowań restrukturyzacyjnych. Stąd też ze szczególna uwagą poruszone zostaną zagadnienia związane z zapewnieniem wierzycielom właściwej ochrony ich interesów poprzez przewidziane możliwości wpływu na tok postępowań.

Program szkolenia:

Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania. Przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:

1. Kluczowe zapisy reformy w zakresie upadłości, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw. Omówienie najistotniejszych zmian w Prawie upadłościowym (m.in. uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja (pre-pack), układ upadłościowy, koszty postępowania i kolejność zaspokojenia wierzycieli, itp.).
2. Nowy katalog postępowań restrukturyzacyjnych; cele i ich charakterystyka; materialnoprawne podstawy otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych; schemat ich przebiegu oraz podstawowe skutki w stosunku do dłużnika i jego majątku. Pojęcie masy układowej i sanacyjnej. Możliwości i skutki zbycia majątku dłużnika.
3. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Podstawy prawne wszczęcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego – nowa definicja niewypłacalności. Zbieg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Odpowiedzialność reprezentantów przedsiębiorców w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.
4. Zasady dochodzenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego - wierzyciel jako uczestnik postępowania upadłościowego - podział wierzytelności na kategorie, procedura zgłoszenia wierzytelności i ustalenia listy wierzytelności, nowe zasady zaspakajanie wierzycieli i pokrywania kosztów postępowania upadłościowego oraz podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i prawa obciążonych rzeczowo.
5. Rola i pozycja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika - (skutki otwarcia postępowań w stosunku do wierzycieli, tryb ustalania spisu wierzytelności, wierzytelności spornych, nowe regulacje dotyczące układu, formy kontroli przebiegu postępowań, )
6. Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w razie ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowy kształt tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi.

Prowadzący

Sędzia Janusz Płoch
Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

8. Zapoznaj się z Regulaminu usług szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: