telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315


 Szkolenie

Prawo Restrukturyzacyjne i nowe Prawo upadłościowe - kluczowe zmiany dla firm i wyzwania dla prawników.

 14.11.2017 (wtorek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia związane z uchwaloną w dniu 15.05.2015 roku ustawą Prawa restrukturyzacyjna, która w istotny sposób reformuje obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego.

(ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - Dz.U. z 2015 roku. poz. 978)

(ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku – tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233)

Założenia programowe

Dokonana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2012 roku weryfikacja obowiązujących od 1.10.2003 roku przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, wskazywała na konieczność gruntownej zmiany reguł prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wobec niewypłacalnych przedsiębiorców. Nieżyciowo zdefiniowane przesłanki niewypłacalności, trudności w przeprowadzeniu postępowań układowych i naprawczych, stygmatyzacja niewypłacalnych dłużników, długotrwałość postępowań upadłościowych, implikowała ustawodawcę do poważnej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań.

Stąd też przygotowany w oparciu o opracowane rekomendacje projekt kompleksowej reformy prawa upadłościowego i naprawczego dał podstawy do uchwalenia w dniu 15.05.2015 roku ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która obowiązuje od 1.01.2016 roku. Wprowadzone zmiany związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami, otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych, mają za zadanie zachować przedsiębiorstwo dłużnika, przy możliwie najpełniejszym zabezpieczeniu praw wierzycieli.
Cele programowe:

Rozwiązania prawne przewidziane w prawie restrukturyzacyjnym i w znowelizowanych przepisach prawa upadłościowego kształtują różne formy restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorców i wymagają od osób obsługujących te podmioty właściwej oceny ich sytuacji ekonomiczno-prawnej, szczególnie z punktu widzenia wyboru optymalnej drogi wyjścia z kryzysu.

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty dotyczące roli pełnomocnika dłużnika jak i jego wierzycieli w czynnościach podejmowanych w trakcie przebiegu postępowania upadłościowego i poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych. Wskazane będą podstawy materialnoprawne otwarcia poszczególnych postępowań, ich przebieg, jak i skutki prawne mające zastosowanie się dłużnika oraz jego wierzycieli. Przybliżone zostaną zasady tworzenia poszczególnych rodzajów wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru odpowiedniego rodzaju postępowania. Poruszone zostaną także kwestie związane z tworzeniem list i spisów wierzycieli, gwarantujących wierzycielem zapewnienie właściwego udziału w poszczególnych postępowaniach. Omówione zostaną również zasady prawidłowego i terminowego złożenia odpowiednich środków odwoławczych oraz form oceny przebiegu postępowania z punktu widzenia ochrony interesu poszczególnych uczestników .

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady reformy w zakresie upadłości, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, schemat ich przebiegu i formy zakończenia oraz podstawowe skutki.

2. Omówienie najistotniejszych zmian w Prawie upadłościowym (m.in. uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja (pre-pack), układ upadłościowy, kolejność zaspokojenia wierzycieli, itp.).

3. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności i wyboru najodpowiedniejszej procedury. Podstawy prawne wszczęcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego – nowa definicja niewypłacalności.

4. Wnioski o ogłoszenie upadłości i wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych od strony właściwego wypełnienia wymogów formalnych i skutecznego uprawdopodobnienie wymaganych prawem przesłanek (niewypłacalności, zdolności upadłościowej i legitymacji procesowej).

5.Zasady dochodzenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego (wymogi formalne zgłoszenie wierzytelności, kontrola listy wierzytelności oraz planów podziału).

6. Rola i pozycja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym - (różne kryteria podziału wierzytelności, tryb ustalania spisu wierzytelności, nowe regulacje dotyczące układu, formy kontroli przebiegu postępowań)

7.Specyficznie określone zasady składania środków odwoławczych od czynności procesowych podejmowanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych (rodzaje środków odwoławczych, doręczenia, terminy, wymogi formalne i fiskalne).

Prowadzący

Sędzia Janusz Płoch
Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.